V. Mykolaičio-Putino g. 5 Vilnius, LT-03106 | Telefonas (8~5) 271 6118 | Faksas (8~5) 212 3273 | El. paštas info@pareigunai.lt

LT | EN | RU |
2024-06-17 pirmadienis, 19:23

Mes bendradarbiaujame su šiais advokatais
NAUDINGA INFORMACIJA

Konsultacija dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų (pakoreguota dėl pensijų skyrimo ir mokėjimo termino)
2009-04-20

 

Kaip šiuo metu apskaičiuojama pareigūnų ir karių valstybinė pensija?

 

•                    Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių  valstybinių pensijų įstatymą ir Vidaus  reikalų,  Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės  saugumo,  krašto  apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų  departamento  ir  jam  pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių  pareigūnų  ir  karių  valstybinių  pensijų  skyrimo bei mokėjimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 83, valstybinės pensija skaičiuojama nuo darbo užmokesčio, buvusio paskutinį pareigūno tarnybos mėnesį, dydžio.

•                    Į šį darbo užmokestį įskaitoma pareiginė alga (tarnybinis atlyginimas) ir priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, laipsnį (tarnybinį rangą), kvalifikacinę kategoriją (kvalifikacinį rangą).

•                    Už kiekvienus tarnybos metus, įskaitytus į tarnybos laiką pensijai skirti, mokama po 1 procentą nurodyto darbo užmokesčio, o apskaičiuojant pareigūnų ir karių valstybines pensijas už iki 1995 m. sausio 1 d. buvusius tarnybos metus, įskaitytus į tarnybos laiką pensijai skirti, šis procentas didinamas 1,8 karto.

•                    Pažymėtina, jog pareigūnų ir karių valstybinė pensija skiriama ir mokama tik tiems pareigūnams bei kariams, kurių tarnybos laikas pensijai skirti yra ne mažesnis nei 20 metų, išskyrus atvejus, kai:

1.                   pareigūnai ar kariai yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl priežasčių, susijusių su tarnyba - tokiu atveju pareigūnų ir karių valstybinė pensija gali būti skiriama nepriklausomai nuo tarnybos trukmės;

2.                   pareigūnai ir kariai atleidžiami iš tarnybos dėl sveikatos būklės, esant žinybinės centrinės medicininės ekspertizės komisijos išvadai, arba yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl priežasčių, nesusijusių su tarnyba – jei yra ištarnavę 5 ir daugiau metų;

3.                   sukanka įstatymų arba statutų nustatytą išleidimo į atsargą amžių (jei toks amžius nenustatytas, - senatvės pensijos amžių) – ištarnavusiems 5 ir daugiau metų.

•                    Atkreiptinas dėmesys, jog laikas pensijai skirti ir vidaus tarnybos stažas yra skaičiuojami pagal atskirus teisės aktus ir skirtinga tvarka, todėl tam tikrais atvejais laikas pensijai skirti gali nesutapti su Jūsų turimu vidaus tarnybos stažu.

•                    Taigi pensija apskaičiuojama pagal formulę P = DU × (A ×1,8% +B%), kur:

P – pensijos dydis;

DU – paskutinį tarnybos mėnesį buvusio darbo užmokesčio, įskaitant pareiginę algą bei priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, laipsnį (tarnybinį rangą) ir kvalifikacinę kategoriją (kvalifikacinį rangą), dydis;

A – į tarnybos laiką pensijai skirti įskaitytas laikas metais, buvęs iki 1994 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai;

B – į tarnybos laiką pensijai skirti įskaitytas laikas metais, buvęs nuo 1995 m. sausio 1 d. įskaitytinai.

 

Pavyzdys.

Jei pareigūno tarnybos laikas, įskaitytas į laiką pensijai skirti, iki 1994 m. gruodžio 31 d. yra 5 metai ir 3 mėnesiai, nuo 2005 m. sausio 1 d. - 14 metų ir 9 mėnesiai, o jo paskutinio tarnybos mėnesio iki išėjimo į pensiją darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą bei priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, laipsnį (tarnybinį rangą), kvalifikacinę kategoriją (kvalifikacinį rangą)) buvo 2500 litų, jo pensija bus apskaičiuojama tokiu būdu:

1)                   Pirmiausia visus į laiką pensijai skirti įskaitytus tarnybos laikotarpius reikia paversti metais (o ne mėnesiais ar dienomis), todėl tarnybos laikas iki 1994 m. gruodžio 31 d. sudarys 5 + 3 : 12 = 5,25 metus, o nuo 1995 m. sausio 1 d. 14 + 9 : 12 = 14,75 metus.

2)                   Tuomet pensija už kiekvieną laikotarpį sudarys tokią paskutinį tarnybos mėnesį gauto darbo užmokesčio (įskaitant pareiginę alga bei priedus) dalį:

a.                   už laikotarpį iki 1994 m. gruodžio 31 d. – 5,25 ×1,8% = 0,0945;

b.                   už laikotarpį nuo 1995 m. sausio 1 d. – 14,75 × 1% = 0,1474.

c.                   už visą į laiką pensijai skirtį įskaičiuotą laikotarpį – 0,0945 + 0,1474 = 0,2359.

3)                   Pensijos dydis bus lygus paskutinio mėnesio darbo užmokesčio (įskaitant pareiginę algą ir priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, laipsnį (tarnybinį rangą), kvalifikacinę kategoriją (kvalifikacinį rangą)) bei gautos dalies (c eilutė) sandaugai ir sudarys 2500 × 0,2359 = 589,75 litus.

 

•                    Jei iš tarnybos buvote atleistas dėl sveikatos, pensijos dydis apskaičiuojamas tokia tvarka:

                   ištarnavusiems nuo 5 iki 10 metų – pagal formulę DU × ((1,8A+B) ×2) × 1%;

                   ištarnavusiems nuo 10 iki 20 metų – DU × ((1,8A+B) / (A+B)) × 20) × 1% ;

                   ištarnavusiems daugiau kaip 20 metų – DU × (1,8A+B) × 1%.

 

•                    Pažymėtina, jog pareigūnų ir karių valstybinė pensija skiriama ir mokama nuo teisės į pensiją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų pensijai skirti gavimo atitinkamoje institucijoje dienos.

                         Šis atvejis taikomas, jei Jūs esate išėjęs iš tarnybos bei įgijęs teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, tačiau dar nebuvote kreipęsis dėl pensijos paskyrimo. Tokiu atveju, kreipiantis dėl pensijos, ji turėtų būti skiriama ir mokama už laikotarpį nuo išėjimo iš tarnybos dienos, bet ne daugiau nei už 12 mėnesių nuo dokumentų padavimo dienos.

 

pavyzdys.

Tarkim, kad Jūs, įgijęs teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, išeinate iš tarnybos 2009 m. sausio 1 d.. Tačiau dėl pensijos paskyrimo kreipiatės 2012 m. sausio 1 d.. Tokiu atveju, Jums pensija turėtų būti paskirta ir mokama ne tik už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d., bet taip pat ir už laikotarpį nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2012 m. sausio 1 d..

 

Kokie numatomi pensijų skaičiavimo tvarkos pakeitimai ir kokią įtaką jie turėtų?

 

                    Pažymėtina, jog 2009 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimas pritarė Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-521 svarstymo procedūrai ir nutarė jį svarstyti ypatingos skubos tvarka. Preliminari posėdžio data numatyta 2009 m. balandžio 21 d.

•                    Jei projektui būtų pritarta, nuo 2009 m. gegužės 1 d. (kadangi Įsttymo projekto 4 straipsnyje numatyta tokia jo įsigaliojimo data) keistųsi pensijos skaičiavimo tvarka:

-                  ji būtų skaičiuojama ne pagal paskutinio tarnybos mėnesio darbo užmokesčio dydį, bet pagal dvylikos nuosekliai einančių mėnesių konkrečiam pareigūnui ar kariui nustatyto darbo užmokesčio vidurkį;

 -                 būtų suteikta teisė pareigūnams bei kariams pasirinkti, pagal kurių paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų nuosekliai einančių dvylikos mėnesių laikotarpį būtų skaičiuojamas pensijos dydis.

 

Kuri tvarka palankesnė?

 

                        Numatoma tvarka būtų palankesnė tiems pareigūnams bei kariams, kurių darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą bei priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, laipsnį (tarnybinį rangą), kvalifikacinę kategoriją (kvalifikacinį rangą)), pavyzdžiui, sumažinus pareiginės algos bazinį dydį, sumažėjo.

                        Tačiau tokia tvarka nebūtų palanki tiems pareigūnams bei kariams, kurių paskutinio tarnybos mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę alga bei tarnybos Lietuvos valstybei stažą, laipsnį (tarnybinį rangą), kvalifikacinę kategoriją (kvalifikacinį rangą)) buvo didesnis nei paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų nuosekliai einančių dvylikos mėnesių darbo užmokesčio vidurkis (pavyzdžiui, tokia situacija gali susidaryti, jei pareigūnas ar karys prieš mažiau nei 12 mėnesių buvo paaukštintas pareigose).

                          Nacionalinio profesinių sąjungų susivienijimo teisininkų nuomone, dėl Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo įsigaliojimo nuo 2009 m. gegužės 1 d. pareigūnas neturėtų pakakankamo laiko apsispręsti dėl laiko išeiti į pensiją, ir tuo pačiu pasirinkti galimą pensijos dydį, o tai reiškia, jog daliai pareigūnų pablogėtų socialinė padėtis, nes kaip minėjome, vidutinis metinis darbo užmokestis gali būti mažesnis nei paskutinis gautas darbo užmokestis. Todėl  atsižvelgiant į galimą situaciją, jog nebūtų pažeisti pareigūnų teisėti interesai ir teisėtų lūkesčių apsaugos principas, Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetą siūlydamas numatyti vėlesnę jo įsigaliojimo datą.

   

Išėjimo į pensiją procedūra

 

                     Jei nusprendėte išeiti į pensiją:

1.                   Pateikite prašymą Vidaus reikalų ministerijai, Specialiųjų tyrimų tarnybai, Valstybės saugumo departamentui, Krašto apsaugos ministerijai, Generalinei prokuratūrai, Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos ar Kalėjimų departamentui per atitinkamą tarnybą, įstaigą, karinį dalinį, kuriuose Jūs tarnaujate arba tarnavote (prašymų formos pridedamos).

2.                   Prie prašymo skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą pridėti:

•                    kadrų tarnybos parengtą tarnybos laiko (darbo stažo) lapą;

•                    darbo užmokesčio atestatą (pažymėjimą);

•                    o tuo atveju, jei esate atleidžiamas pagal Centrinės medicininės ekspertizės komisijos išvadą dėl sveikatos būklės - ir šios komisijos išvadą.

3.                   Šį prašymą galite teikti likus trims mėnesiams iki teisės į pensiją įgijimo dienos, tačiau ne vėliau nei prieš 14 kalendorinių dienų iki planuojamo išėjimo į pensiją dienos.

4.                   Sprendimas dėl pensijos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau nei per 10 dienų nuo prašymo skirti pensiją su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo dienos.

5.                   Iš tarnybos Jūs turite būti atleistas kitą darbo dieną, pasibaigus 14 kalendorinių dienų nuo prašymo padavimo dienos laikotarpiui. Įstaigos vadovo sutikimu Jūs galite būti atleistas ir anksčiau, nurodytam terminui nepasibaigus.

6.                   Pažymėtina, jog Jūs turite teisę paduotą prašymą atsiimti. Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnai tai gali padaryti bet kuriuo metu iki įsakymo dėl jo atleido iš tarnybos pasirašymo dienos. Visi kiti valstybės tarnautojai - per 3 kalendorines dienas nuo prašymo padavimo dienos (vėliau tai galima padaryti tik įstaigos vadovo sutikimu).

                   

  Prašymų dėl išėjimo į pensiją blankai:

1. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnui

2. Kalėjimų departamento prie LR TM pareigūnui

 

Pažymime, jog ši konsultacija nėra teisės šaltinis, o jame esanti teisės aktų interpretacija yra teisininko nuomonė.

 

 

 

Griežtai draudžiama Pareigūnai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Pareigūnai.lt kaip šaltinį.


Share on Facebook
pranesk apie korupcija
KOMENTARAI1

albinas (#171) - 2009-04-23 18:33 (IP: 78.58.10.150)
ačių, labai naudingas ir išsamus straipsnis.


Komentuoti gali tik portalo nariai.

Naujienlaiškio prenumerata

El. leidinio „Pareigūnai.lt" archyvas

NPPSS BLOG'AS

 Atsakymas Stasiui Kropui: kodėl mes padedame Ūkio banko klientams?

 Nuomonė: policija ne žaibolaidisGet Adobe Flash player

Skelbimai:
Sporto klubo IMPULS kainos (kovo mėnuo) (0)
2013-03-18
Gerbiami nariai, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai gal ...

Daugiau Archyvas

Pareigūnų ir politikų diskusijos - policijos komisariate (0)
2013-03-14
Šių metų kovo 15 dieną (penktadienį) 10.30 val. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų ...

Daugiau Archyvas

Konkursas Kauno probacijos skyriaus viršininko pareigoms (0)
2013-03-14
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO  PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS SKELBIMAS Kalėjim ...

Daugiau Archyvas
Prisijungimas

Vartotojas


Slaptažodis


Prisiminti

Registracija
Pamiršai slaptažodį?

Narių skaičius: 782
Apklausa

Ką manote apie pareigūnų skatinamą (padėkos raštais, ženklais, medaliais ir pan.)?

Pareigūnai skatinami pagal nuopelnus.
Skatinami tik vadovybei parankūs žmonės.
Pareigūnai skatinama ne pakankamai.
Pareigūnai neskatinamiKitos apklausos

Karjera:
Šiuo metu darbuotojų neieškome (0)
2011-02-21
...

Daugiau

Reklama


Draugai© 2002-2024 Profesinių sąjungų plėtros centras. Visos teisės saugomos.
e-sprendimas: IV MEDIA