V. Mykolaičio-Putino g. 5 Vilnius, LT-03106 | Telefonas (8~5) 271 6118 | Faksas (8~5) 212 3273 | El. paštas info@pareigunai.lt

LT | EN | RU |
2020-07-06 pirmadienis, 06:08

Mes bendradarbiaujame su šiais advokatais
NAUDINGA INFORMACIJA

Konsultacija: kas yra 70 procentų priedų ir priemokų ribojimas ir kaip jis taikomas?
2009-04-24

Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje (aktuali straipsnio redakcija, įsigaliojusi nuo 2009 m. sausio 1 d.) yra įtvirtinta, jog valstybės tarnautojui išmokamų priedų ir priemokų suma negali viršyti 70 procentų pareiginės algos. Į šią sumą neįskaitoma:

-        apmokėjimasdarbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą;

-       priedas už  tarnybos Lietuvos valstybei stažą (toliau  -   tarnybos stažas) ir pareiginės algos dydžio vienkartinis priedas.

Taigi valstybės tarnautojui išmokamų priedų (1) už kvalifikacinę klasę arba kvalifikacinę kategoriją; 2) už laipsnį arba tarnybinį rangą; 3) už diplomatinį rangą) ir priemokų (1) už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų  mastas  atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės; 2)  už  papildomų užduočių atlikimą, kai atliekamos pareigybės aprašyme nenustatytos  funkcijos; 3)  už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis; 4)  statutiniams  valstybės  tarnautojams  už  darbą,  jei  jis tiesiogiai  susijęs  su  tarnybinių gyvūnų priežiūra ir parengimu tarnybinėms pareigoms atlikti) negali viršyti 70 procentų valstybės tarnautojo pareiginės algos.

Atkreiptinas dėmesys, jog į 70 procentų priedų ir priemokų ribojimą priedas už tarnybos stažą bei pareiginės algos dydžio vienkartinis priedas nebeįskaičiuojamas nuo 2007 m. spalio 1 d., o tai reiškia, jog iki nurodyto laikotarpio šie priedai taip pat buvo įskaičiuojami į 70 procentų priedų ir priemokų ribojimo sumą. Beje, iki 2009 m. sausio 1 d. buvo įskaičiuojamos visos priemokų: 1) už darbą poilsio bei švenčių dienomis ir nakties metu; 2) už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis; 3) už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar papildomų užduočių, atliekamų viršijant nustatytą darbo trukmę, atlikimą, sumos. Pažymėtina, jog Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog statutiniams valstybės tarnautojams šio Įstatymo VI skyrius , t.y. „Darbo užmokestis“, taikomi be išlygų, todėl, apskaičiuojant visų valstybės tarnautojų darbo užmokestį (tame tarpe ir statutinių) yra taikytinos minėtos  Valstybės tarnybos įstatymo VI skyriaus nuostatos.

 

70 procentų priedų ir priemokų ribojimas  (toliau – R (litais)) apskaičiuojamas pagal šią formulę:

R= 70 % x  PA – (SPriedų + SPriemokų),kur

X – daugybos ženklas

PA – pareiginė alga, ir kuri apskaičiuojama pareiginės algos koeficientą padauginus iš valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio;

SPreidų – priedų suma litais,kuri iki 2007 m. spalio 1 d. apskaičiuojama sudedant priedus (sumas litais): 1) už tarnybos stažą; 2) už kvalifikacinę klasę arba kvalifikacinę kategoriją; 3) už laipsnį arba tarnybinį rangą; 4) už diplomatinį rangą 5) pareiginės algos dydžio vienkartinį priedą, o nuo 2007 m. spalio 1 d. – sudedant priedus: 1) už kvalifikacinę klasę arba kvalifikacinę kategoriją; 2) už laipsnį arba tarnybinį rangą; 3) už diplomatinį rangą.

SPriemokų priemokų suma litais, kuri iki 2009 m. sausio 1 d. apskaičiuojama sudedant priemokas (sumas litais): 1) už darbą poilsio bei švenčių dienomis ir nakties metu; 2) už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis; 3) už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar papildomų užduočių, atliekamų viršijant nustatytą darbo trukmę, atlikimą, o nuo 2009 m. sausio 1 d. – sudedant priemokas: 1) už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų  mastas  atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės; 2) už papildomų užduočių atlikimą, kai atliekamos pareigybės aprašyme nenustatytos  funkcijos; 3) už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis; 4)  statutiniams  valstybės  tarnautojams  už  darbą,  jei  jis tiesiogiai  susijęs  su  tarnybinių gyvūnų priežiūra ir parengimu tarnybinėms pareigoms atlikti.

 


Pastaba. Jeigu kintamasis R gaunamas skaičius yra teigiamas, tai reiškia, jog bendra valstybės tarnautojui priskaičiuota priedų ir priemokų suma neviršija 70 procentų pareiginės algos, todėl ribojimas netaikomas. O jeigu gaunamas neigiamas skaičius - jis rodo iš atitinkamą mėnesį valstybės tarnautojui faktiškai priskaičiuoto darbo užmokesčio (sumų už priedus ir priemokas) išskaičiuotiną (neišmokėtiną) sumą.

 

Teisinis taikomo „ribojimo“ vertinimas

NPPSS teisininkų nuomone, tokia situacija, kai valstybės tarnautojams dėl Valstybės tarnybos įstatymo 23 str. 2 d. taikymo, apskaičiuojant priklausantį darbo užmokestį už faktiškai atliktą darbą, yra ribojamas išmokėtinas priedų bei priemokų dydis, ir todėl jie patiria materialinius nuostolius, yra ydinga. Kadangi tai reiškia, jog valstybės tarnautojams nėra teisingai atlyginama už atliktą darbą (pvz., neapmokama už visą įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ir pan.), nurodytas teisinis reglamentavimas sudaro prielaidas pažeisti valstybės tarnautojo teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir nustatytu laiku, konstitucinį teisingumo bei teisėtų lūkesčių apsaugos principą. Be to, atsižvelgus į tai, jog pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims tokio ribojimo įstatymai nenustato, minėta situacija galėtų būti vertintina ir kaip valstybės tarnautojų diskriminavimas kitų darbuotojų atžvilgiu. Taigi, tokia "teisinė situacija" sudaro prielaidas pažeisti ne tik Konstitucijos 48 str. 1 d.,  23 str., bet ir 29 str. 1 d..

Profesinės sąjungos narių teisių ir teisėtų interesų į visą priklausantį darbo užmokestį užtikrinimo (gynybos) galimybė

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog dėl minėto „ribojimo“ teisėtumo (konstitucingumo) yra kreiptasi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą (http://www.lrkt.lt/Prasymai/15_2007.htm). O NPPSS savo ruožtu teikia teisinę pagalbą Profesinės sąjungos nariams, dėl išdėstytų aplinkybių kreipiantis į apygardos administracinius teismus.

Pabrėžtina, jog administracinės bylos yra (ir bus) stabdomos, kol Konstitucinis Teismas išnagrinės bylą Nr. 14/07 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio (2002 m. balandžio 23 d. redakcija) 2 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui. Tačiau NPPSS teisininkai pataria tiems valstybės tarnautojams, kuriems yra neišmokėta darbo užmokesčio dalis dėl 70 procentų priedų ir priemokų ribojimo taikymo, nedelsti, kadangi  „senaties“ terminas kreiptis su skundu (prašymu) į teismą yra 3 metai (kurie skaičiuojami „atgal“ nuo kreipimosi į teismą dienos), o Konstitucinio Teismo nutarimai negalioja atgal ir teisines pasekmes sukuria tik ateičiai nuo nutarimo įsigaliojimo momento. Taigi vieninteliai, kurie gali turėti galimybę "pasinaudoti" Konstitucinio Teismo nutarimu retrospektyviai, t.y. dėl situacijų, teisių ir pareigų, buvusių iki nutarimo, yra asmenys, kurie kreipėsi gynybos į teismą dėl pažeistų teisių ir teisme ginčijo darbdavio veiksmus ir įstatymo teisėtumą. T.y. yra galima situacija, jog pripažinus Valstybės tarnybos įstatymo 23 str. 2 d. prieštaraujančia Konstitucijai, galimybę prisiteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį turės tik tie valstybės tarnautojai, kurie buvo kreipęsi su skundu (prašymu) į teismą.

Taigi, esant nurodytai situacijai, kai dėl 70 proc. ribojamo yra neišmokama visa darbo užmokesčio dalis, ir siekiant teisminiu būdu apginti galimai pažeistas Jūsų teises gauti teisingą apmokėjimą už darbą, Jūs turite:

1. Pateikti įstaigos vadovui prašymą dėl pažymos apie neišmokėtą darbo užmokesčio dalį gavimo (prašymo formą rasite žemiau). Atkreiptinas dėmesys, jog gali būti prašoma duomenų už tris metus nuo prašymo padavimo dienos. Prašymas turi būti pateikiamas dviem egzemplioriais, užregistruojant įstaigos kanceliarijoje (raštinėje), kadangi vienas kaip jo pateikimo įrodymas su gavimo antspaudu turi būti grąžinamas Jums;

2. Gavus raštišką atsakymą iš įstaigos, dėl teisinės pagalbos kreiptis į NPPSS teisininkus (tel. Nr. (8 – 5) 2716118 arba el.paštu info@pareigunai.lt) ir NPPSS pateikti gauto atsakymo kopiją (faksu Nr.  (8 -5) 2123273 arba el. paštu info@pareigunai.lt).

Prašymo forma dėl pažymos apie neišmokėtą darbo užmokesčio dalį

Kilus neaiškumams ar dėl platesnės konsultacijos kreipkitės į NPPSS teisininkus, aukščiau nurodytais kontaktais.

 

Parengė,

NPPSS Teisės skyriaus vadovė

Raimonda Vainoraitė 

 

Pažymime, jog ši konsultacija nėra teisės šaltinis, o jame esanti teisės aktų interpretacija yra teisininko nuomonė.

 

Griežtai draudžiama Pareigūnai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Pareigūnai.lt kaip šaltinį.


Share on Facebook
pranesk apie korupcija
KOMENTARAI


Komentuoti gali tik portalo nariai.

Naujienlaiškio prenumerata

El. leidinio „Pareigūnai.lt" archyvas

NPPSS BLOG'AS

 Atsakymas Stasiui Kropui: kodėl mes padedame Ūkio banko klientams?

 Nuomonė: policija ne žaibolaidisGet Adobe Flash player

Skelbimai:
Sporto klubo IMPULS kainos (kovo mėnuo) (0)
2013-03-18
Gerbiami nariai, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai gal ...

Daugiau Archyvas

Pareigūnų ir politikų diskusijos - policijos komisariate (0)
2013-03-14
Šių metų kovo 15 dieną (penktadienį) 10.30 val. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų ...

Daugiau Archyvas

Konkursas Kauno probacijos skyriaus viršininko pareigoms (0)
2013-03-14
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO  PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS SKELBIMAS Kalėjim ...

Daugiau Archyvas
Prisijungimas

Vartotojas


Slaptažodis


Prisiminti

Registracija
Pamiršai slaptažodį?

Narių skaičius: 782
Apklausa

Ką manote apie pareigūnų skatinamą (padėkos raštais, ženklais, medaliais ir pan.)?

Pareigūnai skatinami pagal nuopelnus.
Skatinami tik vadovybei parankūs žmonės.
Pareigūnai skatinama ne pakankamai.
Pareigūnai neskatinamiKitos apklausos

Karjera:
Šiuo metu darbuotojų neieškome (0)
2011-02-21
...

Daugiau

Reklama


Draugai© 2002-2020 Profesinių sąjungų plėtros centras. Visos teisės saugomos.
e-sprendimas: IV MEDIA