V. Mykolaičio-Putino g. 5 Vilnius, LT-03106 | Telefonas (8~5) 271 6118 | Faksas (8~5) 212 3273 | El. paštas info@pareigunai.lt

LT | EN | RU |
2020-06-06 šeštadienis, 04:05

Mes bendradarbiaujame su šiais advokatais
NAUDINGA INFORMACIJA

Konsultacija dėl galimybės valstybės tarnautojus išleisti nemokamų atostogų
2009-05-05

Kokiais atvejais suteikiamos nemokamos atostogos?

Darbo kodekso (toliau – DK) 178 str. 1 d. 7 p. yra įtvirtinta viena iš tikslinių atostogų rūšių - nemokamos atostogos.

Atkreiptinas dėmesys, jog nemokamos atostogos pagal DK 184 str. 1 d. gali būti suteikiamos tik darbuotojo reikalavimu:  

 „ 1) darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų – iki keturiolikos kalendorinių dienų;

  2) darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų - iki trisdešimties kalendorinių dienų;

  3) moters nėštumo ir gimdymo atostogų metu bei vaiko priežiūros, kol jam sueis treji metai, atostogų metu tėvui jo pageidavimu  (motinai - tėvo atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis  treji  metai, metu); šių atostogų bendra trukmė negali viršyti trijų mėnesių;

  4)  neįgaliajam - iki trisdešimties kalendorinių dienų per metus;

  5) darbuotojui, vienam slaugančiam neįgalųjį, kuriam Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas - iki 30 kalendorinių dienų per metus šalių suderintu laiku; 

  6)  darbuotojui, slaugančiam sergantį šeimos narį - tokiam laikui, kurį rekomenduoja gydymo įstaiga;

  7)  santuokai sudaryti  - ne mažiau kaip trys kalendorinės dienos;

  8)  mirusio šeimos nario laidotuvėms - ne mažiau kaip trys kalendorinės dienos“.

Dauguma iš išvardintų atvejų yra susiję su tam tikra darbuotojo teisine padėtimi, sveikatos būkle ar specifinėmis aplinkybėmis. Tikslinės atostogos nuo kasmetinių skiriasi tuo, kad yra skirtos ne poilsiui, o tam tikram tikslui pasiekti. Todėl šioms atostogoms nėra taikomas kaupimo principas, t.y. išnykus aplinkybėms, išnyksta darbuotojo teisė į šias atostogas.

Beje, DK 184 str. 1 d. yra  pateiktas baigtinis sąrašas kriterijų, tačiau minėto straipsnio 2 d. įtvirtinta, jog nemokamos atostogos taip pat gali būti suteikiamos ir dėl kitų priežasčių, nurodytų kolektyvinėje sutartyje ir joje nustatyta tvarka. Tačiau jei tai nėra nustatyta kolektyvinėje sutartyje, darbdavys nemokamų atostogų dėl kitų, DK 184 str. 1 d. neišvardintų, priežasčių suteikti neprivalo. Tačiau tai nereiškia, kad darbo santykių subjektai (darbdavys ir darbuotojas) gera valia negali susitarti dėl kitų aplinkybių, kuomet administracijos leidimu darbuotojas gali neatvykti į darbą (DK 143 str. 2 d. 2 p.).

 

Nemokamos atostogos valstybės tarnyboje

Įstaigose, išlaikomose iš valstybės biudžetų, darbuotojų teisė į nemokamas atostogas atsiranda tik dėl aukščiau nurodytų priežasčių  (DK 184 str. 1 d.) ir kitų, konkrečiai įtvirtintų įstatyme.

Pabrėžtina, kad Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 16 str. 1 d.  4 p. yra įtvirtinta valstybės tarnautojų teisė  į šiame bei kituose įstatymuose nustatytas atostogas. Taigi, visi valstybės tarnautojai, tame tarpe ir statutiniai, turi teisę į nemokamas atostogas, nustatytas VTĮ ir DK nuostatose.

VTĮ 35 str.  2 d. nustatyta, jog “valstybės  tarnautojai  turi  teisę  į  šio Įstatymo nustatytas atostogas”. O VTĮ 37 str. 1 d. – “nemokamos atostogos iki 3 mėnesių dėl šeimyninių  aplinkybių ar  kitų aplinkybių gali būti suteikiamos valstybės tarnautoją  į pareigas priėmusio asmens ir valstybės tarnautojo susitarimu”. (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas sąvoką „susitarimas“ aiškina kaip „santykių nustatymas, suderinimas”).

Pažymėtina, jog VTĮ nėra konkretizuoti atvejai, kuomet valstybės tarnautojai turi teisę į nemokamas atostogas. Todėl, mūsų nuomone, šie atvejai apima DK 184 str. 1 d. numatytas ir visas kitas aplinkybes, nurodytas darbuotojo prašyme ir dėl kurių yra susitariama. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog išeiti nemokamų atostogų yra darbuotojo teisė, todėl darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas išeitų nemokamų atostogų, t.y. tais pagrindais, kai tenkinami ne darbuotojo, o pačios įmonės, įstaigos ar darbdavio tikslai.

 

Nemokamų atostogų „pliusai“ ir „minusai“

Atkreiptinas dėmesys, jog :

Skirtingai nuo kitų rūšių tikslinių atostogų, už nemokamas atostogas visais atvejais nėra kompensuojama, nėra mokamas vidutinis darbo užmokestis ar kitos išmokos;

Nemokamos atostogas „atima“ iš darbuotojo socialines garantijas, kadangi minėtas laikotarpis laikytinas nedraudiminiu. Nedraudiminis laikotarpis - tai laikotarpis, kurio metu apdraustasis negauna pajamų, nuo kurių turi būti skaičiuojamos ir mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Taip pat jis negauna įstatymu nustatytos ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės), ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pašalpos. Taigi asmenys nemokamų atostogų metu yra laikomi nedraustais privalomuoju valstybės socialiniu draudimu. Todėl nereikėtų pamiršti, kad nedraudiminiu laikotarpiu, asmeniui susirgus, jam nebus mokama ligos pašalpa, taip pat šis laikotarpis nebus įskaičiuojamas į asmens valstybinio socialinio draudimo stažą;

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 13 str. 2 d. nustatyta: “Jeigu apdraustojo asmens laikinasis nedarbingumas dėl šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytų priežasčių atsirado to asmens nemokamų  atostogų  metu (...),   ligos pašalpa pradedama mokėti šio įstatymo  9-12 straipsniuose nustatyta tvarka nuo tos dienos, kurią apdraustasis asmuo  turėjo pradėti dirbti“;

Pagal DK 143 str. 2 d. visų atostogų, tame tarpe ir nemokamų, laikas neįeina į darbo laiką;

Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis

Pagal DK 170 str. 1 d. 6 p. į darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, įskaitoma: iki keturiolikos kalendorinių dienų nemokamų atostogų laiko; neįgaliesiems ir asmenims,  slaugantiems  neįgalųjį - iki  trisdešimties kalendorinių dienų nemokamų atostogų;

Valstybės tarnautojams:

* nemokamų atostogų laikas yra įskaičiuojamas į valstybės tarnautojo tarnybos Lietuvos valstybei stažą ( VTI 42 str. 1 d.), o tai reiškia, jog šis laikas taip pat yra įskaičiuojamas apskaičiuojant kasmetinių papildomų atostogų trukmę ir nustatant priedo už  tarnybos Lietuvos valstybei stažą dydį;

*pagal VTI 44 str. 5 d. valstybės  tarnautojas  negali  būti  iš  pareigų atleistas nemokamų atostogų metu, išskyrus šiuos nurodytus atvejus:

 „ 1) atsistatydina savo noru;

  5)  įstatymų  nustatytais  atvejais  pasibaigia įstaigos vadovo kadencija;

  6)  pasibaigia  pakaitinio valstybės tarnautojo priėmimo laikas arba  valstybės  tarnautojui  sueina  65  metai  ar  baigiasi  jo tarnybos  pratęsimo terminas, arba baigiasi politinio (asmeninio) pasitikėjimo  valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio valstybės politiko ar kolegialios valstybės institucijos įgaliojimai;

  7)  politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas ar politinio  (asmeninio)  pasitikėjimo  pagrindu  priimtas įstaigos vadovas  praranda  į  pareigas jį priėmusio valstybės politiko ar kolegialios  valstybės  ar savivaldybės institucijos pasitikėjimą arba kai pasibaigia jo paskyrimo į pareigas terminas;

  8)  paaiškėja,  kad  stodamas  į  valstybės tarnybą jis pateikė suklastotus   dokumentus   arba   nuslėpė   ar  pateikė  tikrovės neatitinkančius  duomenis,  dėl  kurių  negalėjo  būti priimtas į valstybės tarnautojo pareigas;

  9) valstybės tarnautojo pareigybė panaikinama;

  13)  teisės  aktų nustatyta tvarka nustatoma, kad dėl neįgalumo ar darbingumo netekimo valstybės tarnautojas negali eiti pareigų;

  14)  valstybės tarnautojas įstatymų nustatyta tvarka netenka specialios teisės, susijusios su jo tiesioginių pareigų atlikimu;

  16)  įsiteisėja  teismo nuosprendis, kuriuo jam paskirta bausmė už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nusikalstamą veiką valstybės tarnybai   ir   viešiesiems  interesams  ar  korupcinio  pobūdžio nusikalstamą  veiką  arba bausmė, dėl kurios jis negali eiti savo pareigų.

  2.    Valstybės   tarnautojas,   dėl   laikinojo   nedarbingumo nedirbantis  ilgiau  kaip  120  kalendorinių  dienų iš eilės arba ilgiau  kaip  140 dienų per paskutinius 12 mėnesių, jį į pareigas priėmusio  asmens  sprendimu  gali  būti  atleistas iš pareigų. Į šiuos   laikotarpius  neįskaitomas  laikas,  per  kurį  valstybės tarnautojas  gavo  ligos  socialinio draudimo pašalpą sergantiems šeimos  nariams  slaugyti bei ligos pašalpą dėl užkrečiamųjų ligų protrūkių arba epidemijų nušalintiems nuo darbo.“

Statutiniams valstybės tarnautojams:

* Pagal VTS  37 str. 1 d. 10 p. į vidaus tarnybos  stažą  įskaitomas pareigūno nemokamų atostogų laikas, o tai reiškia, jog jis taip pat įskaičiuojamas nustatant kasmetinių atostogų trukmę, priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą dydį, suteikiant galimybę pareigūnui įgyti kvalifikacinę kategoriją;

* Pagal VTS 56 str. 1 d. pareigūnas nemokamų atostogų metu gali būti atleidžiamas  iš vidaus tarnybos kitą dieną po to, kai atsiranda ar  nustatomas faktas (aplinkybė), dėl kurio pareigūnas nebegali tęsti tarnybos, esant šiems pagrindams:

  „2) sukakus šio Statuto 54 straipsnyje nustatytam amžiui;

  3) esant neigiamai atestacijos komisijos išvadai;

  4) kai negali tarnauti dėl sveikatos būklės, esant  atitinkamai Centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadai;

  5) jei neteko Lietuvos Respublikos pilietybės;

  6) jei atsisako priesaikos;

  7) jei savo poelgiu pažemino pareigūno vardą;

  8)  jei  įsiteisėjo  teismo  nuosprendis,  kuriuo    pareigūnas nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą arba jam  atimama  teisė dirbti teisėsaugos institucijose,  arba   dėl kurio vykdymo jis negali atlikti savo pareigų;

  9)   jei  paaiškėjo  šio  Statuto  11  straipsnyje    nurodytos aplinkybės,  kurios  pareigūno  priėmimo į vidaus  tarnybą   metu nebuvo žinomos;

  10)  jei  įsiteisėja teismo sprendimas,  kuriuo   pripažįstamas neteisėtu sprendimas dėl pareigūno priėmimo į vidaus tarnybą;

  13)  išrinkus  jį  į  renkamuosius  vidaus reikalų    įstaigos profesinės  sąjungos  organus, jei su juo ši  profesinė   sąjunga sudaro darbo sutartį;

  14)  jei  paskirta tarnybinė nuobauda - atleidimas  iš   vidaus tarnybos;

  17)  kai jam įstatymų nustatyta tvarka atimamos specialiosios teisės, susijusios su jo tiesioginių pareigų atlikimu.“

 

Nemokamų atostogų suteikimo tvarka

Teisės aktuose nėra reglamentuojama nemokamų atostogų suteikimo tvarka, teisė pasirinkti nemokamų atostogų laiką, todėl nagrinėjamu atveju turėtų būti taikoma DK 35 str. 1 d. įtvirtinta taisyklė, jog, įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, darbdaviai, darbuotojai ir jų atstovai turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, nepiktnaudžiauti savo teise.

Teisininko komentaras

Pastaruoju metu žiniasklaidoje pasipylė pranešimai, jog ekonominiu sunkmečiu įstaigos taupydamos lėšas ir norėdamos išsaugoti darbuotojų darbo vietas siūlys darbuotojams solidarizuotis ir „savo iniciatyva“ išeiti nemokamų atostogų. Tačiau net ir pasirinkus tokį „kovos su šalies ekonomine krize“ būdą, pirmiausia turėtų būti užtikrintos darbuotojų teisės ir teisėti interesai bei įstatymo reikalavimų laikymasis.

Pažymėtina, jog įstatymuose yra įtvirtintas darbuotojų teisės išeiti nemokamų atostogų neprivalomumas, t.y. nemokamų atostogų, jų trukmės pasirinkimo laisvė, tam, kad būtų užtikrinta darbdavių galimų piktnaudžiavimų prevencija ir visų darbuotojų, o ypatingai labiausiai pažeidžiamų, t.y. mažiausiai uždirbančių ar turinčių finansinių įsipareigojimų ir pan., teisių ir teisėtų interesų apsauga.

Parengė

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo

Teisės skyriaus vadovė Raimonda Vainoraitė

 

Pažymime, jog ši konsultacija nėra teisės šaltinis, o jame esanti teisės aktų interpretacija yra teisininko nuomonė.

 

 

Griežtai draudžiama Pareigūnai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Pareigūnai.lt kaip šaltinį.


Share on Facebook
pranesk apie korupcija
KOMENTARAI


Komentuoti gali tik portalo nariai.

Naujienlaiškio prenumerata

El. leidinio „Pareigūnai.lt" archyvas

NPPSS BLOG'AS

 Atsakymas Stasiui Kropui: kodėl mes padedame Ūkio banko klientams?

 Nuomonė: policija ne žaibolaidisGet Adobe Flash player

Skelbimai:
Sporto klubo IMPULS kainos (kovo mėnuo) (0)
2013-03-18
Gerbiami nariai, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai gal ...

Daugiau Archyvas

Pareigūnų ir politikų diskusijos - policijos komisariate (0)
2013-03-14
Šių metų kovo 15 dieną (penktadienį) 10.30 val. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų ...

Daugiau Archyvas

Konkursas Kauno probacijos skyriaus viršininko pareigoms (0)
2013-03-14
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO  PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS SKELBIMAS Kalėjim ...

Daugiau Archyvas
Prisijungimas

Vartotojas


Slaptažodis


Prisiminti

Registracija
Pamiršai slaptažodį?

Narių skaičius: 782
Apklausa

Ką manote apie pareigūnų skatinamą (padėkos raštais, ženklais, medaliais ir pan.)?

Pareigūnai skatinami pagal nuopelnus.
Skatinami tik vadovybei parankūs žmonės.
Pareigūnai skatinama ne pakankamai.
Pareigūnai neskatinamiKitos apklausos

Karjera:
Šiuo metu darbuotojų neieškome (0)
2011-02-21
...

Daugiau

Reklama


Draugai© 2002-2020 Profesinių sąjungų plėtros centras. Visos teisės saugomos.
e-sprendimas: IV MEDIA