V. Mykolaičio-Putino g. 5 Vilnius, LT-03106 | Telefonas (8~5) 271 6118 | Faksas (8~5) 212 3273 | El. paštas info@pareigunai.lt

LT | EN | RU |
2023-04-02 sekmadienis, 09:09

Mes bendradarbiaujame su šiais advokatais
NAUJIENOS

Seimas atmetė ministro Palaičio siūlymus išstatutinti pareigūnus
2011-11-04

Lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos Seimas atmetė  (nepritarė) Vidaus reikalų ministro R. Palaičio pateiktam Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIP-2882 ir grąžino Vyriausybei jį tobulinti. Priminsime, kad įstatymo projektu ministras siūlė naują statutinio valstybės tarnautojo sąvoką, kuri reikštų tūkstančių pareigūnų išstatutinimą nepaisant jokių socialinių garantijų. Kaip aiškėja iš Seimo posėdžių stenogramos, įstatymo projektą ministras derino, tikėtina, su Vidaus reikalų sistemos respublikine profesine sąjunga.

Seime  ministras Palaitis, teikdamas Valstybės tarnybos įstatymo projektą patyrė fiasko!

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) vadovai projekto svarstymo išvakarėse parengė kreipimąsi-pažymą, kurioje akcentavo, kad  ministro siūlymas, priešingai nei teigiama aiškinamajame rašte, nesprendžia pareigūno statuso problemos, o kaip tik sukels sumaištį bei sudarys prielaidas kilti įvairioms interpretacijoms, gali pažeisti pareigūnų teises. Profesinės sąjungos nuomone, priėmus įstatymą atsirastų sąlygos pažeisti tūkstančių pareigūnų teisėtus lūkesčius.

Kaip matyti iš Seimo posėdžio stenogramos, net 11 Seimo narių atakavo ministrą klausimais. Seime buvo cituojamas NPPSS raštas ir priekaištaujama ministrui kad šis neužtikrina tinkamo dialogo pareigūnų bendruomenėje. Ministrą aštriai kritikavo Seimo nariai Ž. Šilgalis, A. Sysas, M. Zasčiurinskas, S. Bucevičius, J. Juozapaitis.

Seimo narių neįtikino ministro argumentai ir  bendru sutarimu nutarė net nesvarstyti įstatymo ir grąžino Vyriausybei tobulinti. Po pristatymo ministras paliko posėdžių salę net nesulaukęs galutinio Seimo sprendimo

Išstatutinimui pritarė Vidaus reikalų sistemos respublikinė profesinė sąjunga?

Kaip aiškėja iš posėdžių stenogramos ir garso įrašo, ministras  R. Palaitis Seimo narious tikino, kad projektas buvo suderintas su Vidaus reikalų sistemos profesine sąjunga. „Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja tu­ri su­tar­tį su Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mu. Ne­per­ženg­da­mi šių ri­bų mes tik­rai ben­dra­vo­me ir ap­ta­rė­me šį klau­si­mą, - teigė Vidaus reikalų ministras“ (vienintelė profesinė sąjunga, pasirašiusi sutarti su Vidaus reikalų ministru yra Vidaus reikalų sistemos Respublikinė profesinė sąjunga nepriklausanti NPPSS – pareigunai.lt  pastaba).

Pasak kai kai kurių kalbintų NPPSS vadovų, šiuos ministro argumentus patikrinti sunku. Tai gali būti ir ministro provokacija, kad tiesiog skaldyti pareigūnų bendruomenę. Sunku patikėti, kad profesinė sąjunga galėtų pritarti tokiam pareigūnų teises labai grubiai pažeidžiančiam įstatymui. Kita vertus toks Vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos vadovybės elgesys nenustebintų prisimenant 2009 -uosius metus, kuomet dalis pareigūnų dėl mažinamo finansavimo protestavo basi didžiausiuose Lietuvos miestuose, o Vidaus reikalų sistemos profesinė sąjungos vadovė Loreta Soščekienė derėjosi dėl  nacionalinio susitarimo ir jam pritarė. Vėliau, kaip paaiškėjo, nacionalinį susitarimą pasirašiusių profesinių sąjungų lyderiams buvo atseikėtas 700 tūkst. litų finansavimas iš valstybės biudžeto, o finansavimas Vidaus reikalų įstaigoms buvo nurėžtas maždaug penktadaliu.  

Ištrauka iš Seimo posėdžių stenogramos

Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIP-2882 (pa­tei­ki­mas)

Dar kar­tą ta­da kvie­čiu mi­nist­rą R. Pa­lai­tį pa­teik­ti dar vie­ną Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, re­gist­ra­ci­jos Nr. XIP-2882. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Pra­šom.

R. PALAITIS. Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Šis įsta­ty­mo pro­jek­tas yra iš tik­rų­jų ga­na svar­bus, aš ne­abe­jo­ju, jis su­kels dis­ku­si­jų. Pro­jek­to es­mė yra ta, kad sie­kia­me spręs­ti pa­rei­gy­bių pri­sky­ri­mo sta­tu­ti­nėms pro­ble­mą. Kaip vi­si ži­no­me, šian­dien pa­si­tai­ko, kad sta­tu­ti­niai pa­rei­gū­nai ei­na vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­to pa­rei­gas, bet jie yra sta­tu­ti­niai su vi­so­mis iš čia iš­plau­kian­čio­mis pa­sek­mė­mis, t. y. so­cia­li­nė­mis ga­ran­ti­jo­mis, sta­tu­ti­ne pen­si­ja ir t. t., Vie­šų­jų ry­šių sky­riuo­se, bu­hal­te­ri­niuo­se sky­riuo­se iš tik­rų­jų ta kon­kre­ti tar­ny­bos vie­ta su sta­tu­tiš­ku­mu ne­tu­ri nie­ko ben­dro. Ban­dy­da­mi spręs­ti šią pro­ble­mą, mes siū­lo­me pir­miau­sia Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­me pa­tiks­lin­ti ar­ba iš nau­jo api­brėž­ti, kas yra sta­tu­ti­nis pa­rei­gū­nas. Mes sa­ko­me, kad tai yra toks vals­ty­bės tar­nau­to­jas, ku­ris tu­ri įpa­rei­go­jan­čius įga­li­ni­mus ki­to as­mens at­žvil­giu. Kaip čia bu­vo ne­se­ni įvy­kiai, kai sa­kai, kad ne­truk­dyk eis­mo gat­vė­je, žmo­gus tu­ri pa­klus­ti kon­kre­čiai po­li­ci­jos pa­rei­gū­nui. Ki­taip sa­kant, įga­li­ni­mas ki­to jam ne­pa­val­daus as­mens at­žvil­giu. Jei­gu taip mes sa­ko­me, ta­da vi­so­je vals­ty­bės tar­ny­bo­je, vie­ša­ja­me sek­to­riu­je tu­rė­tų at­si­ras­ti ga­na daug vie­tų, ku­rio­se tu­ri dirb­ti ne­sta­tu­ti­niai pa­rei­gū­nai. Ma­no mi­nė­to­se bu­hal­te­ri­jo­se, ma­no mi­nė­tuo­se ūki­niuo­se pa­da­li­niuo­se, ma­no mi­nė­tuo­se vie­šų­jų ry­šių sky­riuo­se ir t. t.

Šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu mes nu­sta­to­me vi­są jo įsi­ga­lio­ji­mo tvar­ką, jei­gu taip bus pa­da­ry­ta, maž­daug 800 pa­rei­gy­bių vi­so­je Lie­tu­vo­je tu­rė­tų bū­ti pa­da­ry­tos ne­sta­tu­ti­nė­mis. Mes ta­da nu­ma­to­me, jei­gu taip, tai ši sta­tu­ti­nė pa­rei­gy­bė yra nai­ki­na­ma, šio­je vie­to­je ku­ria­ma kar­je­ros tar­nau­to­jo pa­rei­gy­bė, bet ta­da rei­kia nu­ma­ty­ti tam žmo­gui, ku­ris iki tol šio­je vie­to­je dir­bo, ko­kias nors ga­na pa­pras­tas są­ly­gas, kad jis to­je vie­to­je ga­lė­tų ir to­liau dirb­ti, nes kom­pe­ten­ci­ją tu­ri, vis­ką tu­ri, ga­lė­tų dirb­ti to­liau, ta­čiau tai bū­tų ne­sta­tu­ti­nė pa­rei­gy­bė. Nu­ma­to­mas per­ėji­mo pro­ce­sas, kad jei­gu tas žmo­gus su­tin­ka iš­si­sta­tu­tin­ti, jis ga­lė­tų šią vie­tą už­im­ti ir kaip kar­je­ros tar­nau­to­jas. Toks švel­nus per­ėji­mo pro­ce­sas. Pa­sek­mės: at­ei­ty­je bū­tų su­tau­py­tos vis dėl­to ne­ma­žos mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šos, biu­dže­to lė­šos. Toks ir tiks­las, to­kia yra pro­jek­to es­mė. Aš mie­lai at­sa­ky­siu į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKAS. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, at­ro­do, ne­di­de­lis klau­si­mas, bet no­rin­čių klaus­ti yra la­bai daug. Aš iš kar­to no­riu pa­sa­ky­ti, kad čia ir­gi tu­ri bū­ti kei­čia­mos da­tos, ku­rios yra įra­šy­tos.

R. PALAITIS. Vi­sai tei­sin­gai, nes pro­jek­tas pa­teik­tas ir­gi se­niai.

PIRMININKAS. Vie­nuo­li­ka no­rin­čių klaus­ti. Pir­ma­sis – Ž. Šil­ga­lis. Pra­šom.

Ž. ŠILGALIS (MSG). Klau­si­mas gal ne­di­de­lis, bet iš tik­rų­jų dėl ga­li­mų pa­sek­mių klau­si­mas nė­ra la­bai pa­pras­tas ir vie­na­reikš­miai ver­ti­na­mas. Čia tur­būt vi­sus Sei­mo na­rius pa­sie­kė Pa­rei­gū­nų pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mo krei­pi­ma­sis. Ja­me tei­gia­ma, kad… Aš net pa­ci­tuo­siu: „Ma­no­ma, kad šis siū­ly­mas, prie­šin­gai nei tei­gia­ma aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, ne­spren­džia pa­rei­gū­nų sta­tu­so pro­ble­mos, o kaip tik su­kels su­maiš­ties bei bus ter­pė kil­ti įvai­rioms in­ter­pre­ta­ci­joms, ką ga­li­ma va­din­ti sta­tu­ti­niu vals­ty­bės tar­nau­to­ju.“ Jūs sa­kė­te, kad jū­sų tiks­las yra, kad bū­tų aiš­kiai api­brėž­ta ir at­skir­ta, bet iš šio raš­to lyg ir su­si­da­ro toks įspū­dis, kad jie ma­no, kad ne­bus to aiš­ku­mo.

Mi­nist­re, ar jums ne­at­ro­do, kad gal­būt iš tik­rų­jų per ma­žai bu­vo aiš­kin­ta pa­tiems pa­rei­gū­nams, gal­būt bu­vo per ma­žai dis­ku­si­jų, nes re­a­liai, kaip jūs pats pa­sa­kė­te, tai pa­lie­čia la­bai daug žmo­nių, la­bai daug pa­rei­gū­nų? Gal­būt šiek tiek dis­ku­si­jų ir lai­ko tam pri­trū­ko? Ar jūs taip ne­ma­no­te? Gal mes ga­lė­jo­me iš­veng­ti to­kių krei­pi­mų­si? Gal jūs ga­lė­jo­te kaž­kaip vi­du­je ge­riau at­lik­ti aiš­ki­na­mą­jį dar­bą?

PIRMININKAS. Lai­kas!

R. PALAITIS. Aš ma­ny­čiau, kad, ma­tyt, tai ne­iš­ven­gia­mas da­ly­kas, nes tai pa­lies ga­na di­de­lį ra­tą žmo­nių, ku­rie šiuo me­tu yra sta­tu­ti­niai pa­rei­gū­nai, ei­na to­kias pa­rei­gas, ku­rios ne­tu­rė­tų bū­ti sta­tu­ti­nė­mis, ta­čiau jie ten yra. Jie tu­ri so­cia­li­nes leng­va­tas, jie tu­ri pen­si­nį sta­žą ir t. t. Tai yra jų in­te­re­sas, aiš­ku. Ką jie da­ro? Jie pir­miau­sia ei­na į pro­fe­si­nes są­jun­gas ir aiš­ki­na, kaip čia dėl to­kio pro­jek­to vis­kas bus blo­gai. Bet aš ma­nau, kad tai bus ga­na ge­rai, nu­ma­ty­tas ga­na hu­ma­niš­kas per­ėji­mo me­cha­niz­mas. Nu­si­i­mi ant­pe­čius ir iš es­mės be kon­kur­so to­je vie­to­je ga­li to­liau dirb­ti, bet jau ne kaip sta­tu­ti­nis, o kar­je­ros tar­nau­to­jas. Jums ap­si­spręs­ti.

PIRMININKAS. Ačiū.

R. PALAITIS. Aš įsi­ti­ki­nęs, kad šis pro­jek­tas yra tik­rai ne­blo­gas.

PIRMININKAS. A. Sy­sas. Pra­šom, ko­le­ga.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, tur­būt vi­siems Sei­mo na­riams bu­vo at­siųs­tas pa­rei­gū­nų laiš­kas, ku­ria­me yra bū­tent pa­sta­bos dėl sta­tu­ti­nio vals­ty­bės tar­nau­to­jo api­brė­ži­mo. Jei­gu jūs pa­si­žiū­rė­jo­te, Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos ir­gi trys dėl api­brė­ži­mo. To­dėl ma­no klau­si­mas pir­miau­sia sie­ja­mas su tuo. Ar įsi­klau­sy­si­te į pa­rei­gū­nų iš­dės­ty­tas pro­ble­mas (ten yra sep­ty­ni punk­tai, į ku­riuos rei­kia at­si­žvelg­ti, kad bū­tų aiš­ku­mas) ir į Tei­sės de­par­ta­men­to, nes ki­taip jūs su­tei­kia­te tei­ses kai ku­riems sta­tu­ti­niams to, ko jie ne­ga­li da­ry­ti? Ačiū.

R. PALAITIS. Ar at­si­žvelg­si­te klau­si­mas, ger­bia­ma­sis Sei­mo na­ry, jau ne man, o jums, nes vis dėl­to jūs svars­ty­si­te šį pro­jek­tą. Jei­gu prie Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų ei­tu­me, ga­liu ap­tar­ti, jei­gu jums įdo­mu. Ne­rei­kia?

PIRMININKAS. Ačiū. M. Zas­čiu­rins­kas. Pra­šom, ko­le­ga.

M. ZASČIURINSKAS (DPF). Dė­kui, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, ma­no klau­si­mo pir­mo­ji da­lis ir­gi su­si­ju­si su Na­cio­na­li­nio pa­rei­gū­nų pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mo raš­tu. Aš kaž­kaip ma­ny­čiau, kad jūs, ko ge­ro, bu­vo­te su jais su­si­ti­kęs, jūs dis­ku­ta­vo­te ir ne­ra­do­te ben­dro spren­di­mo. Ar jūs iš­vis su jais ne­kon­tak­ta­vo­te? Tai vie­na klau­si­mo da­lis.

Ki­ta klau­si­mo da­lis. Ne­la­bai su­pra­tau, tarp tų vi­sų da­ly­kų jūs pa­ra­šė­te, kad „įsta­ty­mo su­teik­tus įga­lio­ji­mus sau ne­pa­val­džių as­me­nų at­žvil­giu“, ir dar pri­ra­šė­te „ku­rioms at­lik­ti bū­ti­ni spe­cia­lie­ji svei­ka­tos būk­lės, fi­zi­nio ir da­ly­ki­nio pa­si­ren­gi­mo, as­me­ni­nių ir mo­ra­li­nių sa­vy­bių rei­ka­la­vi­mai.“ Ar tai bus tai­ko­ma vi­siems sta­tu­ti­niams, tarp jų ir di­plo­ma­tams, nes jūs čia pri­ra­šė­te di­plo­ma­tus?

R. PALAITIS. Du klau­si­mai. At­sa­ky­siu į pir­mą klau­si­mą. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja tu­ri su­tar­tį su Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mu. Ne­per­ženg­da­mi šių ri­bų mes tik­rai ben­dra­vo­me ir ap­ta­rė­me šį klau­si­mą. Ar kon­kre­čiai su šia jū­sų mi­nė­ta pro­fe­si­ne są­jun­ga, aš ne­ga­liu at­sa­ky­ti, bet sa­kau, su kuo mes ben­dra­vo­me. Tai yra Vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mas.

At­sa­kau į an­trą klau­si­mą. Pa­žiū­rė­kit, kaip yra pa­ra­šy­ta. Ra­šo­ma, ra­šo­ma, ra­šo­ma, kas yra, o po to pri­de­da­ma „taip pat ir di­plo­ma­tai.“ Va­di­na­si, kaip ir vi­siš­kai at­ski­ra sri­tis, nes di­plo­ma­tai ne­tu­ri įga­lio­ji­mo sau ne­pa­val­diems as­me­nims, di­plo­ma­tams ne­rei­kia ir vi­sų tų svei­ka­tos rei­ka­la­vi­mų dėl spe­cia­lio­sios svei­ka­tos būk­lės, ta­čiau tie pa­rei­gū­nai – po­li­ci­ja, ug­nia­ge­siai, pa­sie­nie­čiai iš tik­rų­jų tu­ri griež­tus svei­ka­tos rei­ka­la­vi­mus, jie re­gu­lia­riai pri­va­lo lai­ky­ti fi­zi­nes nor­mas, ku­rios yra nu­sta­ty­tos, ki­taip sa­kant, nuo­lat bū­ti ko­vi­nė­je pa­reng­ty­je. Ki­ta ver­tus, na, kam bu­hal­te­riui, pa­vyz­džiui, rei­ka­lin­ga ko­vi­nė pa­reng­tis? To­dėl mes ir da­ro­me tą iš­sta­tu­ti­ni­mo pro­ce­są.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia S. Bu­ce­vi­čius. S. Bu­ce­vi­čius!

S. BUCEVIČIUS (DPF). Esu, pir­mi­nin­ke.

PIRMININKAS. To­liau pir­mi­nin­kaus Č. V. Stan­ke­vi­čius.

S. BUCEVIČIUS (DPF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, pra­šom pa­sa­ky­ti, jū­sų pa­teik­ta­me su­pap­ras­tin­ta­me va­rian­te iš­sta­tu­tin­tas pa­rei­gū­nas ga­lės per­ei­ti į tas pa­čias pa­rei­gas. Pra­šom pa­sa­ky­ti, da­bar jei­gu aš no­rė­čiau taip pat už­im­ti ir ži­no­da­mas, kad ir pa­rei­gy­bės kei­sis, ir ki­ti da­ly­kai, ir vie­nas žmo­gus, ne­te­kęs dar­bo to­je pa­čio­je sis­te­mo­je, no­rė­tų taip pat kan­di­da­tuo­ti į tą dar­bo vie­tą, ar ne­bus pa­žeis­tas tei­sin­gu­mo prin­ci­pas, kad tas žmo­gus, ku­ris dir­bęs, iš­sta­tu­tin­tas, ir ki­tas pa­rei­gū­nas taip pat no­rė­tų už­im­ti bū­tent tą vie­tą.

R. PALAITIS. Ir­gi iš­sta­tu­tin­tas?

S. BUCEVIČIUS (DPF). Taip pat iš­sta­tu­tin­tas. Ir gal­būt ji­sai ne­be­ten­ka, bet no­ri ki­tos vie­tos, kad jis ga­lė­tų…

R. PALAITIS. Į ki­tą vie­tą, ne į tą pa­čią, kur bu­vo, o į ki­tą?

S. BUCEVIČIUS (DPF). Ne į tą pa­čią, o į ki­tą. Ar ne­bus pa­žeis­ti tei­sė­ti lū­kes­čiai?

R. PALAITIS. Ačiū, su­pra­tau klau­si­mą. Ne, ne­bus pa­žeis­ta, nes ir šiuo me­tu to­kia si­tu­a­ci­ja su­si­da­ro ga­na daž­nai. Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas spren­džia šį klau­si­mą. Ne­pri­si­me­nu straips­nio kon­kre­čiai, bet šis klau­si­mas yra spren­džia­mas to­kiu bū­du, kad ta­da vyks­ta at­ran­ka iš dvie­jų ar tri­jų, ar ke­tu­rių, kiek ten tų kon­ku­ren­tų su­si­da­ro, at­ran­ka vyks­ta. Bet pa­žiū­rė­ki­te, apie ką mes šne­ka­me. Mes šne­ka­me, jei­gu sta­tu­ti­nis pa­rei­gū­nas už­ėmė kaž­ko­kią kon­kre­čią vie­tą, ir kal­ba­ma apie jo no­rė­ji­mą lik­ti to­je pa­čio­je vie­to­je. Jūs šne­ka­te apie ki­tą va­rian­tą, kai iš ki­tų vie­tų į tą pa­čią vie­tą pre­ten­duo­ja. Kaip ir sa­kiau, to­kiu at­ve­ju at­ran­ka yra, o jei­gu jau ne­pa­puo­la pa­gal tą at­ran­ką, tai pa­ga­liau yra ki­tos tos pa­čios ka­te­go­ri­jos ar­ba že­mes­nės ka­te­go­ri­jos vie­tos, ku­rios at­si­lais­vi­na. Jei­gu šis žmo­gus, ku­ris iš ki­tos vie­tos at­ėjo į ši­tą ir lai­mė­jo to­kią at­ran­kė­lę, tai jo vie­ta au­to­ma­tiš­kai li­ko lais­va. Tai, va­di­na­si, lais­vė pa­si­rink­ti.

PIRMININKAS (Č. V. STANKEVIČIUS, TS‑LKDF). Dar no­ri pa­tiks­lin­ti ko­le­ga S. Bu­ce­vi­čius.

S. BUCEVIČIUS (DPF). Mi­nist­re, trum­pai. Nė­ra, iš jū­sų at­sa­ky­mo su­pra­tau, vi­siš­kai už­tik­rin­ta to žmo­gaus vie­ta, vis tiek bus at­ran­ka, taip?

R. PALAITIS. Jei­gu pa­si­tai­ko taip, kad ke­li į vie­ną vie­tą pre­ten­duo­ja, Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas to­kius at­ve­jus ap­ra­šo ir iš ke­lių kan­di­da­tų pa­si­ren­ka­mas ge­riau­sias.

PIRMININKAS. Da­bar klau­sia J. Juo­za­pai­tis.

J. JUOZAPAITIS (LSDPF). Į ma­no klau­si­mą be­veik ir at­sa­ky­ta, bet aš no­rė­čiau pa­tiks­lin­ti, ar bus svars­to­ma su šios sri­ties pa­rei­gū­nų ben­druo­me­ne? Vals­ty­bės tar­nau­to­jai.

R. PALAITIS. Pra­šau dar kar­tą.

J. JUOZAPAITIS (LSDPF). Tas pro­jek­tas su pa­rei­gū­nų ben­druo­me­ne.

R. PALAITIS. Kaip ir sa­kiau, jis jau bu­vo svars­ty­tas, o da­bar vi­sos sta­di­jos jau se­niai pa­si­bai­gu­sios, nes pro­jek­tas yra la­bai se­niai pa­da­ry­tas ir tie svars­ty­mai bu­vo su Vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mu. Tai da­bar, ka­dan­gi jis Sei­me, aš ma­nau, nie­kas ne­drau­džia ir Sei­me pa­ban­dy­ti to­kį svars­ty­mą pa­da­ry­ti, nes spren­di­mas da­bar jū­sų.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Kup­čins­kas.

R. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, čia rei­kia su­pras­ti, kad ši iš­sta­tu­ti­ni­mo pro­ce­dū­ra, kaip jūs mi­nė­jo­te, vyks­ta ne tam, kad bū­tų nu­sta­ty­ta, ar ta sta­tu­ti­nė pa­rei­gy­bė rei­ka­lin­ga, ar ne? Tik­tai tur­būt kei­čia­si to žmo­gaus, tai yra to pa­rei­gū­no, ku­ris dir­ba ati­tin­ka­mo­je dar­bo vie­to­je, sta­tu­sas.

R. PALAITIS. Taip, tei­sin­gai.

R. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Čia nė­ra, kaip so­viet­me­čiu bu­vo, kad dar­bo vie­tų ates­ta­ci­ja, taip jūs ban­do­te, taip sa­kant, iš­nag­ri­nė­ti ar­ba ana­li­zuoti si­tu­a­ci­ją, ar rei­ka­lin­ga ta sta­tu­ti­nė pa­rei­gy­bė. Ta pa­rei­gy­bė bus rei­ka­lin­ga, bet tik­tai tiek, kad žmo­gus ne­bus ne­sta­tu­ti­nis pa­rei­gū­nas, o bus ir kar­je­ros pa­rei­gū­nas, ir pa­na­šiai. Na, taip rei­kia supras­ti?

R. PALAITIS.Vi­sai tei­sin­gai, jūs vis­ką tei­sin­gai pa­sa­kė­te.

PIRMININKAS. V. M. Čig­rie­jie­nė da­bar klau­sia.

V. M. ČIGRIEJIENĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, gal aš ne­tei­sin­gai su­pra­tau? Jei­gu jūs iš­sta­tu­tin­si­te pa­rei­gū­nus, pra­šom pa­sa­ky­ti, jie so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų ne­ten­ka, ne­ten­ka ir di­des­nio at­ly­gi­ni­mo, taip? Ar kaip čia bus, jei­gu per­kei­čia­te į ki­tą dar­bą? Na, tai taip?

R. PALAITIS. At­sa­ky­si­me taip. Taip, iš tik­rų­jų vals­ty­bei kai­nuo­ja bu­hal­te­ris su ant­pe­čiais, jei­gu jau vi­siš­kai su­pap­ras­tin­tai šne­kant, ir klau­si­mas, ar bu­hal­te­ris tu­ri bū­ti su ant­pe­čiais, ar jis tu­ri ati­tik­ti fi­zi­nes nor­mas ir svei­ka­tos spe­cia­liuo­sius rei­ka­la­vi­mus. Ma­nau, kad ne. Ta­čiau tai, ką sta­tu­ti­niu bū­da­mas žmo­gus už­si­dir­bo, šiurkš­čiai šne­kant, pen­si­jos sta­žą ir vi­sa ki­ta, tai jam iš­lie­ka. Ta­čiau jei­gu jis iš­si­sta­tu­ti­na, jis gau­na at­ly­gi­ni­mą kaip kar­je­ros tar­nau­to­jas. Šio įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo tvar­ko­je pa­sa­ky­ta, kad jei­gu jis kaip sta­tu­ti­nis tu­rė­jo kaž­ko­kią kva­li­fi­ka­ci­nę ka­te­go­ri­ją, tai ta pa­ti ka­te­go­ri­ja per­ke­lia­ma jau ir į kar­je­ros kva­li­fi­ka­ci­nę ka­te­go­ri­ją. Mak­si­ma­liai sten­gia­ma­si iš­lai­ky­ti ge­ras są­ly­gas, ta­čiau, aiš­ku, vi­suo­met yra in­te­re­sų kon­flik­tas, ar tas kon­kre­tus žmo­gus to­je vie­to­je, ar mo­kes­čių mo­kė­to­jas, ku­rio pi­ni­gai ei­na jam ap­mo­kė­ti. Tai kie­no pu­sė­je sto­vi­me?

PIRMININKAS. Dar li­ko trys Sei­mo na­riai są­ra­še, bet lai­kas jau bai­gė­si ir mes la­bai vė­luo­ja­me, tai rei­kia baig­ti, ki­tus klau­si­mus gal pa­vyks ge­riau iš­si­aiš­kin­ti ko­mi­te­tuo­se.

Da­bar mo­ty­vai. Dė­ko­ju, mi­nist­re. Da­bar mo­ty­vai, L. Sa­bu­tis – už. Pra­šau.

L. SABUTIS (TS-LKDF). Se­no­kai jau bu­vo svars­to­ma, gin­či­ja­ma­si dėl ati­tin­ka­mos vie­tos, ati­tin­ka­mos pa­rei­gy­bės, sta­tu­ti­nis ar ne­sta­tu­ti­nis to­je pa­čio­je įstai­go­je ga­lė­tų at­lik­ti tas pa­rei­gas. Šiuo at­ve­ju vis tiek rei­kia pri­tar­ti, nes iš tik­rų­jų pro­ble­ma eg­zis­tuo­ja ir gin­čas ne­si­bai­gia. Ta­čiau dėl pa­ties sta­tu­ti­nio tar­nau­to­jo api­brė­ži­mo, ži­no­ma, jis ko­re­guo­ti­nas ir vi­siš­kai čia ne­ver­ta mi­nė­ti di­plo­ma­to. Di­plo­ma­tas tu­ri at­ski­rą Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą ir ga­li jis pa­gal jį gy­ven­ti. Juo la­biau svar­biau­sia šia­me vi­sa­me pa­tei­ki­me yra, be abe­jo, 2 straips­nis „Įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mas“. Jo įgy­ven­di­ni­mo pra­džia ir pa­bai­ga tu­rė­tų bū­ti nu­ma­ty­ta. Kaip da­bar­ti­niams sta­tu­ti­niams tar­nau­to­jams, tam­pan­tiems kar­je­ros ar­ba ki­to­kio po­bū­džio tar­nau­to­jais, tu­rė­tų iš­lik­ti be­veik vi­sos tos ga­ran­ti­jos, ku­rios bu­vo pri­imant į sta­tu­ti­nę tar­ny­bą. To­dėl iš es­mės svars­ty­mui pri­ta­riu ir kvie­čiu ki­tus Sei­mo na­rius taip pat pri­tar­ti.

PIRMININKAS. A. Sy­sas iš­dės­tys prie­šin­gus ar­gu­men­tus. Pra­šau.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, net ko­le­ga, kal­ban­tis už, vis­ką kal­bė­jo apie tai, kas yra ne­ko­ky­biš­kai pa­da­ry­ta šia­me įsta­ty­me, dėl ku­rio ky­la ga­na daug dis­ku­si­jų. Ir Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­ra­šė ne­ma­žai pa­sta­bų, ir dėl dvie­jų straips­nių, ir dėl pir­mo, ir dėl an­tro, pa­rei­gū­nai pa­ra­šė pen­kių pus­la­pių krei­pi­mą­si, kur iš­dės­tė… Jie ne­sa­ko, kad ne­rei­kia tai­sy­ti to įsta­ty­mo, bet ten daug iš­sa­ky­ta pa­sta­bų. Aš ma­nau, pa­pras­čiau­sias bū­das grą­žin­ti, te­gu au­to­riai pa­to­bu­li­na at­si­žvel­giant į tas pa­sta­bas, ku­rias iš­sa­kė ir pa­rei­gū­nai, ir Tei­sės de­par­ta­men­tas, ir ta­da at­ei­na. Da­bar ar vi­są šį rei­ka­lą da­rys Sei­mas? Ar ne­tu­ri­te da­bar dar­bo? Biu­dže­to ne­svars­to­me ir ki­tų klau­si­mų? Jei­gu mes vi­sus blo­gus įsta­ty­mo pro­jek­tus, ku­riuos at­ne­ša Vy­riau­sy­bė, tai­sy­si­me čia, tai gal Vy­riau­sy­bės ne­rei­kia?

PIRMININKAS. Pra­šo­me bal­suo­ti dėl pri­ta­ri­mo pa­teik­tam pro­jek­tui.

Bal­sa­vo 51 Sei­mo na­rys: už – 24, prieš – 8, su­si­lai­kė 19. Ne­pri­tar­ta.

Da­bar rei­kia spręs­ti al­ter­na­ty­viai, ar… (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau? Tai da­bar siū­lau al­ter­na­ty­viai spręs­ti, ką to­liau da­ry­si­me, ar grą­ži­na­me to­bu­lin­ti Vy­riau­sy­bei, tai yra ren­gė­jams, ar at­me­ta­me. Už to­bu­li­ni­mą – myg­tu­kas „plius“, už at­me­ti­mą – myg­tu­kas „mi­nus“.

V. P. An­driu­kai­tis.

V. P. ANDRIUKAITIS (LSDPF). Pir­mi­nin­ke, gal ben­dru su­ta­ri­mu? Žiū­rė­ki­te, mi­nist­ras net­gi iš­ėjo iš sa­lės. Grą­žin­ki­me to­bu­lin­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Iš tik­rų­jų gal ne­rei­kia bal­suo­ti ta­da. Jei­gu Sei­mas pri­ta­ria, tai ne­rei­kia al­ter­na­ty­vos. Ge­rai, Sei­mas pri­ta­rė, grą­ži­na­me šį įsta­ty­mo pro­jek­tą Vy­riau­sy­bei to­bu­lin­ti.

 

Griežtai draudžiama Pareigūnai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Pareigūnai.lt kaip šaltinį.


Share on Facebook
pranesk apie korupcija
KOMENTARAI1

Algiukas (#64) - 2011-11-07 08:21 (IP: 193.219.12.68)
Sitas asmuo, Vyriausybeje vadinamas ministru, net nezino su kuom pasirases sutarti :))) (Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja tu­ri su­tar­tį su Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mu) arba VRSPSas pagaliau persivadino i siuo metu tinkamiausia pavadinima :))))


Komentuoti gali tik portalo nariai.

Naujienlaiškio prenumerata

El. leidinio „Pareigūnai.lt" archyvas

NPPSS BLOG'AS

 Atsakymas Stasiui Kropui: kodėl mes padedame Ūkio banko klientams?

 Nuomonė: policija ne žaibolaidisGet Adobe Flash player

Skelbimai:
Sporto klubo IMPULS kainos (kovo mėnuo) (0)
2013-03-18
Gerbiami nariai, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai gal ...

Daugiau Archyvas

Pareigūnų ir politikų diskusijos - policijos komisariate (0)
2013-03-14
Šių metų kovo 15 dieną (penktadienį) 10.30 val. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų ...

Daugiau Archyvas

Konkursas Kauno probacijos skyriaus viršininko pareigoms (0)
2013-03-14
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO  PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS SKELBIMAS Kalėjim ...

Daugiau Archyvas
Prisijungimas

Vartotojas


Slaptažodis


Prisiminti

Registracija
Pamiršai slaptažodį?

Narių skaičius: 782
Apklausa

Ką manote apie pareigūnų skatinamą (padėkos raštais, ženklais, medaliais ir pan.)?

Pareigūnai skatinami pagal nuopelnus.
Skatinami tik vadovybei parankūs žmonės.
Pareigūnai skatinama ne pakankamai.
Pareigūnai neskatinamiKitos apklausos

Karjera:
Šiuo metu darbuotojų neieškome (0)
2011-02-21
...

Daugiau

Reklama


Draugai© 2002-2023 Profesinių sąjungų plėtros centras. Visos teisės saugomos.
e-sprendimas: IV MEDIA