V. Mykolaičio-Putino g. 5 Vilnius, LT-03106 | Telefonas (8~5) 271 6118 | Faksas (8~5) 212 3273 | El. paštas info@pareigunai.lt

LT | EN | RU |
2023-02-05 sekmadienis, 19:13

Mes bendradarbiaujame su šiais advokatais
NAUJIENOS

Seimo projektai
2012-02-01

Seime įregistruotas Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo siūloma laikinąjį įstatymą pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skaičiavimui taikyti iki 2012-07-01. Šiuo metu galiojanti šio įstatymo redakcija numato, kad laikinasis įstatymas šio pobūdžio pensijų skaičiavimui galioja iki 2012-12-31. Priėmus šį įstatymą, pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydis grįžtų iki laikinojo įstatymo įsigaliojimo buvusias ribas.

Su projektu galite susipažinti čia.

Taip pat įregistruotas Darbo kodekso 208 straipsnio pakeitimo  įstatymo projektas. Juo siūloma, papildyti dabartinę nuostatą reguliavimu, kad  duomenys apie įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose kontrolinį akcijų paketą valdo valstybė, darbuotojų darbo užmokesčius  skelbiami nepriklausomai nuo to, ar egzistuoja kokie nors kiti įstatyminiai pagrindai tokius duomenis paviešinti. Jiems paviešinti taip pat nereikalingi ir darbuotojų sutikimai.

Projekto teikėjas V. Mazuronis tokią iniciatyvą grindžia tuo, kad  atlyginimai turi būti viešinami ne tik viešajame, bet ir privačiame sektoriuje, jei valstybė valdo didžiąją dalį tos įmonės akcijų. Projektu siekiama supažindinti visuomenę, kaip valdomi valstybės pinigai, mažinti korupcijos galimybes, didinti visuomenės pasitikėjimą. 

 Su projektu galite susipažinti čia

Aiškinamasis raštas čia.

 Darbo kodekso 98, 99, 108, 132, 136, 147 ir 202 straipsnių pakeitimo bei 116 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas. Šiuo projektu numatoma pateikti nuorodą į Nelegalaus darbo draudimo įstatymą, kuriame būtų reglamentuojami nelegalaus darbo požymiai, nuobaudų už naudojimąsi nelegaliu darbu taikymo tvarka. Taigi,  įstatymo projekto iniciatoriaus (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) pagrindinis tikslas yra atsisakyti platesnio nelegalaus darbo reguliavimo Darbo kodekse.

Kaip naujovę projektu siūloma įtvirtinti nuostatą, kad darbuotojas privalo pradėti dirbti tik kitą po darbo sutarties sudarymo dieną, jeigu vėlesnė darbo pradžia nenustatyta šalių susitarimu. Pagal šiuo metu galiojančią Darbo kodekso 99 straipsnio 5 dalį, darbo sutartis gali būti sudaroma tą pačią (pirmąją) darbo dieną. Minėta Įstatymo projekto nuostata siekiama tinkamai įgyvendinti Nelegalaus darbo draudimo įstatymo nustatytą darbdavio pareigą pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui apie darbo pradžią ne vėliau kaip prieš dieną iki numatytos darbo pradžios. 

Kitas projekto tikslas  - atsisakyti reguliavimo, įpareigojančio darbdavį vesti darbo sutarčių registravimo žurnalą ir darbo sutartis su darbuotojais sudaryti pagal Vyriausybės nustatytą pavyzdinę darbo sutarties formą. Dėl to numatyta suteikti  darbdaviams teisę naudotis darbdavio patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, sudaryti laisvos formos darbo sutartis bei išduoti laisvos formos darbuotojo tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Įstatymo projektu taip pat siūloma įtvirtinti reguliavimą, kad tik esant atskiram prašymui darbuotojas būtų informuojamas apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto laiko trukmę, atskirai nurodant viršvalandinių darbų trukmę, o informavimo tvarka turėtų būti nustatyta kolektyvinėje sutartyje ar darbo tvarkos taisyklėse. Pagal dabartinį 202 straipsnio reguliavimą, darbdavys turi pareigą visiems darbuotojams įteikti atsiskaitymo lapelius. Tokius darbdavio įpareigojimus mažinančius siūlymus Įstatymo projekto iniciatorius grindžia siekiu sumažinti darbdaviams administracinę naštą.

Su projektu galite susipažinti čia.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012-01-27 įregistravo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojams nesumokėtos darbo užmokesčio dalies grąžinimo įstatymo projekto Nr. XIP-3851" projektą.

Priminsime, kad  2011 m. lapkričio 15 d. Seimo posėdyje buvo pateiktas Valstybės tarnautojams nesumokėtos darbo užmokesčio dalies grąžinimo įstatymo projektas (toliau – Įstatymo projektas). Juo siūloma iki 2014 m. gruodžio 31 d. Vyriausybės nustatyta tvarka lygiomis dalimis išmokėti asmenims darbo užmokesčio dalį, kuri nebuvo išmokėta dėl 70 procentų pareiginės algos dydžio priedų bei priemokų sumos ribojimo laikotarpiu nuo  2002 m. gegužės 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. Šį Įstatymo projektą numatyta svarstyti šioje Seimo pavasario sesijoje.

Įstatymo projektas čia.

Vyriausybės nutarimo projektu pritariama Įstatymo  projekto tikslui (atkurti valstybės tarnautojų pažeistas teises), tačiau numatoma pasiūlyti Lietuvos Respublikos Seimui nesvarstyti Įstatymo projekto dėl sekančių priežasčių:

1)      Lėšų trūkumas: lėšų poreikis statutiniams valstybės tarnautojams nesumokėtai darbo užmokesčio daliai už 3 metus (2007–2009 metus) sumokėti sudaro 14 848 tūkst. litų. Įstatymo projekte siūloma grąžinti nesumokėtą darbo užmokesčio dalį už daugiau kaip 7 metus, todėl lėšų poreikis įstatymo projektui įgyvendinti būtų dar didesnis, padidėtų valstybės biudžeto deficitas ir atitinkamai išaugtų valstybės skola. Įstatymo projekte numatytas valstybės tarnautojams nesumokėtos darbo užmokesčio dalies grąžinimas galėtų būti svarstomas tik atsigavus Lietuvos ekonomikai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei konstatavus ekonominio sunkmečio pabaigą;

2)      Klausimas dėl sumų valstybės tarnautojams išmokėjimo turėtų būti sprendžiamas tik teisminiu keliu: pagal teismų praktiką laikotarpis, už kurį nesumokėtos sumos yra priteistinos, nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 298 straipsniu: darbuotojui priklausančios darbo užmokesčio ar kitos su darbo santykiais susijusios sumos priteisiamos ne daugiau kaip už 3 metus. Todėl valstybės tarnautojams nesumokėtos darbo užmokesčio dalies dydis turėtų būti nustatomas nagrinėjant konkrečias administracines bylas teismuose kaip dabar, o grąžintinos sumos priteisiamos iš atitinkamoms valstybės institucijoms valstybės biudžete patvirtintų asignavimų.

Su Vyriausybės nutarimo projektu galite susipažinti čia

Įregistruotas Vyriausybės nutarimo projektas "Dėl viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos patvirtinimo". Tvirtinamos programos tikslas -  užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančios viešosios politikos nustatymą, formavimą ir efektyvų jos įgyvendinimą: didinant viešojo valdymo procesų atvirumą ir skatinant visuomenę aktyviai juose dalyvauti, teikiant kokybiškas administracines ir viešąsias paslaugas, stiprinant strateginio mąstymo gebėjimus viešajame valdyme ir gerinant viešojo valdymo institucijų veiklos valdymą.

Su Vyriausybės nutarimo projektu galite susipažinti čia

 2012-01-26 parengtas ir įregistruotas Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 966 "Dėl konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" projektas, skirtas įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo  (toliau - Įstatymas) 4 straipsnį.

Priminsime, kad siekiant didinti priėmimo į valstybės tarnautojus procedūros skaidrumą, Įstatymo 2, 3 straipsniais buvo nustatytas reguliavimas, jog Vyriausybės nustatyta tvarka konkurso metu stebėtojo teisėmis gali dalyvauti valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos arba, jeigu veikia kelios tokios sąjungos, kelių profesinių sąjungų atstovai ir kiti visuomenės atstovai. Minėtosios Įstatymo nuostatos pradės galioti nuo 2012 m. kovo 1 d.

Vyriausybė nutarimo projekte siūlo įtvirtinti tvarką, kad priėmimo į valstybės tarnybą komisijos darbe stebėtojo teisėmis gali dalyvauti įstaigoje veikiančių profesinių sąjungų atstovai ir ne daugiau kaip 3 visuomenės atstovai, pirmi pateikę prašymą leisti stebėti konkursą. Viešasis juridinis asmuo gali deleguoti ne daugiau nei vieną atstovą. Jeigu konkursą organizuojančioje įstaigoje veikia daugiau kaip 3 profesinės sąjungos, joms taip pat taikoma prašymo leisti stebėti konkursą registravimo pirmumo tvarka.

Siūloma stebėtojų dalyvavimo priėmimo į valstybės tarnautojų konkurse tvarka:

-          Apie pageidavimą stebėtojo teisėmis dalyvauti komisijos darbe visuomenės atstovas per 14 dienų nuo konkurso paskelbimo dienos elektroniniu paštu turėtų informuoti konkursą organizuojančią įstaigą.

 -          Konkursą organizuojanti įstaiga apie konkurso laiką ir vietą informuoja visuomenės atstovus ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki konkurso elektroniniu paštu.

 -          Komisijos darbe dalyvaujantys visuomenės atstovai komisijos sekretoriui privalo prieš konkursą pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, viešojo juridinio asmens įgaliojimą dalyvauti komisijos darbe stebėtojo teisėmis ir pasirašyti pasižadėjimą neatskleisti asmens duomenų paslapties bei konkurso metu gautos informacijos.

-          Visuomenės atstovams draudžiama konkurso metu daryti garso ar vaizdo įrašus bei naudoti kitas technines priemones. Šias technines priemones naudojantys ar komisijos darbui trukdantys visuomenės atstovai komisijos pirmininko sprendimu gali būti pašalinti iš konkurso ir apie tai pažymima protokole.

 Su Vyriausybės nutarimo projektu galite susipažinti čia

 Parengė Simona Risovaitė,

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo teisininkė

 

Griežtai draudžiama Pareigūnai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Pareigūnai.lt kaip šaltinį.


Share on Facebook
pranesk apie korupcija
KOMENTARAI


Komentuoti gali tik portalo nariai.

Naujienlaiškio prenumerata

El. leidinio „Pareigūnai.lt" archyvas

NPPSS BLOG'AS

 Atsakymas Stasiui Kropui: kodėl mes padedame Ūkio banko klientams?

 Nuomonė: policija ne žaibolaidisGet Adobe Flash player

Skelbimai:
Sporto klubo IMPULS kainos (kovo mėnuo) (0)
2013-03-18
Gerbiami nariai, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai gal ...

Daugiau Archyvas

Pareigūnų ir politikų diskusijos - policijos komisariate (0)
2013-03-14
Šių metų kovo 15 dieną (penktadienį) 10.30 val. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų ...

Daugiau Archyvas

Konkursas Kauno probacijos skyriaus viršininko pareigoms (0)
2013-03-14
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO  PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS SKELBIMAS Kalėjim ...

Daugiau Archyvas
Prisijungimas

Vartotojas


Slaptažodis


Prisiminti

Registracija
Pamiršai slaptažodį?

Narių skaičius: 782
Apklausa

Ką manote apie pareigūnų skatinamą (padėkos raštais, ženklais, medaliais ir pan.)?

Pareigūnai skatinami pagal nuopelnus.
Skatinami tik vadovybei parankūs žmonės.
Pareigūnai skatinama ne pakankamai.
Pareigūnai neskatinamiKitos apklausos

Karjera:
Šiuo metu darbuotojų neieškome (0)
2011-02-21
...

Daugiau

Reklama


Draugai© 2002-2023 Profesinių sąjungų plėtros centras. Visos teisės saugomos.
e-sprendimas: IV MEDIA