V. Mykolaičio-Putino g. 5 Vilnius, LT-03106 | Telefonas (8~5) 271 6118 | Faksas (8~5) 212 3273 | El. paštas info@pareigunai.lt

LT | EN | RU |
2022-11-30 trečiadienis, 11:42

Mes bendradarbiaujame su šiais advokatais
NAUJIENOS

Seimo savaitė
2012-11-05

Šią savaitę bus svarstomi šie reikšmingi įstatymų projektai:

1. Lietuvos Respublikos Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2013 metais, įstatymo projektas.

Juo siūloma 2013 m. palikti 450 Lt dydžio bazinį dydį. Yra pateikta Teisės departamento išvada, kurioje jis nurodo, kad toks sumažinto bazinio dydžio mokėjimas nėra pagrįstas realia ir objektyvia būtinybe, dėl to gali neatitikti Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendime pateikto teisės aktų nuostatų, susijusių su pensijų ir atlyginimų mažinimu per ekonomikos krizę, išaiškinimu.

Šis projektas bus teikiamas svarstyti lapkričio 6 d., antradienį 10.20-10.40. Pranešėja I.Šimonytė. Projektą rasite čia - http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435814&p_query=&p_tr2=2

2. Lietuvos Respublikos Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas.

Jis parengtas įgyvendinant Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 684 (Žin., 2011, Nr. 73-3509), 22 priemonę „Nustatyti, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos moka (ir administruoja mokėjimą) visas valstybines pensijas ir rentas (įskaitant pareigūnų ir artistų), taip pat šalpos išmokas“.

Projektu siekiama numatyti, kad pareigūnų ir karių valstybines pensijas asmenims, paskiausiai tarnavusiems Generalinėje prokuratūroje, Muitinės departamente prie Finansų ministerijos arba Kalėjimų departamente prie Teisingumo ministerijos, skiria ir (ar) moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) įgaliotos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, o nebe Generalinė prokuratūra, Muitinės departamentas ir Kalėjimų departamentas (kaip buvo iki šiol).

Tiems pareigūnams ir kariams, kurie paskiausiai tarnavo VRM sistemoje, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Valstybės saugumo departamente ar Krašto apsaugos ministerijoje, pensijas ir toliau skirs ir mokės kiekviena iš šių institucijų - atitinkamai Vidaus reikalų ministerija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybės saugumo departamentas ir Krašto apsaugos ministerija.

 Siūloma pakeitimo įsigaliojimo data – 2013 m. sausio 1 d.

Teisės departamentas savo išvadoje yra atkreipęs dėmesį tik į vieną aspektą – kad tai, kuri įstaiga, skiria ir moka pensiją, priklauso nuo paskutinės asmens tarnybos vietos iki pensijos. Tačiau tai, Teisės departamento nuomone, kelia teisinių taikymo problemų, nes pareigūnas, kuris įgijo teisę į pensiją, pavyzdžiui, kaip tarnavęs vidaus tarnybos įstaigose, ir nesikreipęs dėl pensijos skyrimo, o toliau ėjęs prokuroro, muitinės ar kito pareigūno pareigas, kuriems teisė į pareigūnų ir karių pensiją atsiranda sukakus valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžių, formaliai neturi teisės į pareigūnų ir karių pensiją kaip buvęs vidaus tarnybos pareigūnas tik dėl to, kad kreipimosi dieną toje institucijoje, kurioje įgijo teisę į pensiją, netarnauja. Teisės departamento nuomone, toks teisinis reguliavimas nepagrįstai riboja asmens jau įgytą teisę į pareigūnų ir karių pensiją, todėl siūloma esamą teisinį reguliavimą tobulinti.

Projektas 2012 m. lapkričio 6 d., antradienį, teikiamas svartyti Seime. Pranešėjas – D.Jankauskas.

Projektas yra čia - http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435840&p_query=&p_tr2=2

3. Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas; Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas; Valstybės tarnybos įstatymo 3 priedo pakeitimo įstatymo 1, 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas.

Šiais projektais siūloma iki 2013 m. gruodžio 31 d. pratęsti sumažintų priedų už kvalifikacines klases mokėjimą valstybės tarnautojams, taip pat pratęsti sumažintų pareigybių kategorijų koeficientų galiojimą bei iki 2015 m. atidėti suvienodintų pareigybių kategorijų sąrašo įsigaliojimą.

 Primenu, kad 2009 m. liepos 17 d. įstatymu priedų už kvalifikacines kategorijas dydžiai buvo laikinai sumažinti, atitinkamai priedas už trečią kvalifikacinę klasę buvo sumažintas nuo buvusių 15 proc. iki 10 proc., už antrą kvalifikacinę klasę – nuo 30 proc. iki 20 proc., o už pirmą kvalifikacinę klasę – nuo 50 iki 30 proc. pareiginės algos.

Teisės departamento išvadoje nurodoma, kad įstatymo projekto aiškinamajame rašte nėra pateikta argumentų, liudijančių, kad vis dar yra itin sunki valstybės ekonominė, finansinė padėtis, todėl svarstytina, ar įstatymo projektas dera su Konstitucinio Teismo doktrina.

Šis projektas teikiama svarstyti lapkričio 6 d., antradienį, 13.20-14.00 val. Pranešėja I.Šimonytė.

 Projektų tekstus rasite čia http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435885&p_query=&p_tr2=2

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435887&p_query=&p_tr2=2

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435894&p_query=&p_tr2=2

 4. Tarnybos kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas.

 Projektu siekiama iki 2013 m. gruodžio 31 d. pratęsti sumažintų priedų už rangus bei kvalifikacines kategorijas mokėjimą tarnybos kalėjimų departamente pareigūnams.

Primenu, kad šie dydžiai buvo sumažinti 2009 m. liepos 17 d. įstatymu nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. Žemiau pateikiamas lyginamasis variantas, kokie dydžiai buvo ir kaip jie buvo sumažinti. Raudonai pažymėtas buvęs ir planuotas nuo 2013 m. sausio 1 d. atstatyti dydis, juodai perbrauktai pažymėtas esamas ir siūlomas pratęsti dydis.

„Pareigūnams nustatomi tokie pareiginės algos priedų už turimus rangus apskaičiavimo pagal pareiginės algos bazinį dydį (toliau – bazinis dydis) koeficientai:
1) už pataisos jaunesniojo pareigūno III rangą – 0,1 2 bazinio dydžio;
2) už pataisos jaunesniojo pareigūno II rangą – 0,15 25 bazinio dydžio;
3) už pataisos jaunesniojo pareigūno I rangą – 0,25 3 bazinio dydžio;
4) už pataisos pareigūno III rangą – 0,3 35 bazinio dydžio;
5) už pataisos pareigūno II rangą – 0,35 4 bazinio dydžio;
6) už pataisos pareigūno I rangą – 0,4 5 bazinio dydžio;
7) už pataisos vyresniojo pareigūno III rangą – 0,45 6 bazinio dydžio;
8) už pataisos vyresniojo pareigūno II rangą – 0,5 7 bazinio dydžio;
9) už pataisos vyresniojo pareigūno I rangą – 0,55 8 bazinio dydžio;
10) už pataisos vyriausiojo pareigūno rangą – 0,7 9 bazinio dydžio;
11) už pataisos generalinio pareigūno rangą – 0,8 1 bazinio dydžio.
4. Pareigūnams nustatomi tokie pareiginės algos priedai už kvalifikacines kategorijas:
1) už 3 kategoriją – 10 15 procentų pareiginės algos;
2) už 2 kategoriją – 20 30 procentų pareiginės algos;
3) už 1 kategoriją – 30 50 procentų pareiginės algos.

Teisės departamento išvadoje nurodoma, kad įstatymo projekto aiškinamajame rašte nėra pateikta argumentų, liudijančių, kad vis dar yra itin sunki valstybės ekonominė, finansinė padėtis, todėl svarstytina, ar įstatymo projektas dera su Konstitucinio Teismo doktrina.

Šis projektas teikiamas svarstyti Seime 2012 m. lapkričio 6 d., antradienį. Pranešėja – I.Šimonytė. Projekto tekstas yra čia - http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435900&p_query=&p_tr2=2

5. Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas.

Juo siūloma iki 2014 m. sausio 1 d. pratęsti sumažintų priedų už kvalifikacines klases mokėjimą Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams.

Šie priedai buvo sumažinti 2009 m. liepos 17 d. įstatymu nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. Priedo už trečią kvalifikacinę kategoriją dydis buvo sumažintas nuo 15 iki 10 proc., už antrą – nuo 30 iki 20 proc. o už pirmą – nuo 45 iki 30 procentų pareiginės algos dydžio.

Teisės departamento išvadoje nurodoma, kad įstatymo projekto aiškinamajame rašte nėra pateikta argumentų, liudijančių, kad vis dar yra itin sunki valstybės ekonominė, finansinė padėtis, todėl svarstytina, ar įstatymo projektas dera su Konstitucinio Teismo doktrina.

Projektas teikiamas svartyti Seime 2012 m. lapkričio 6 d., antradienį. Pranešėja – I.Šimonytė.

Projekto tekstas yra čia - http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435904&p_query=&p_tr2=2

6. Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.

 Juo siūloma sukonkretinti leidimų susirinkimams organizuoti išdavimo tvarką bei konkrečiai įvardyti, jog šių leidimų išdavimo klausimus nagrinėja Savivaldybės administracijos direktorius.

 Projekte numatyta, kad susirinkimams, kuriuose dalyvaus ne daugiau kaip 10 žmonių, išankstinio valstybės ar savivaldybių leidimo nereikia.

Tais atvejais, kai susirinkimas vyks savivaldybės tam paskirtose nuolatinėse vietose ir nustatytu laiku, bei kurių susirinkimo dalyvių skaičius ne daugiau kaip 100 žmonių, reikalingas tik raštiškas savivaldybės administracijos direktoriaus informavimas apie tokį susirinkimą. O tais atvejais, kai susirinkimas organizuojamas kitose vietose (ne nuolatinėse), susirinkimų organizatoriai privalo gauti savivaldybės leidimą.

 Informavimo apie planuojamą susirinkimą ir/arba pranešimo leidimui gauti pateikimo terminas išlieka toks pats – tai padaryti reikia ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomo susirinkimo vedimo dienos.

 Šis projektas turi 3 variantus:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=361835

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420200

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=424715

Projektas bus svarstomas 2012 m. lapkričio 6 d., antradienį, 16.05-16.30. Pranešėjai Dalia Kuodytė (ŽTK), Česlovas Vytautas Stankevičius (TTK)

 7. Vidaus tarnybos statuto 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas.

Projektas susijęs su pareigūnų darbo laiko trukme. Siūloma numatyti, kad:

1. Pareigūnų darbo laiko norma negali būti ilgesnė kaip 40 valandų per savaitę (7 dienų laikotarpį). Esant šio Statuto nurodytiems pagrindams, įstaigos vadovas savo sprendimu pareigūnui gali pavesti dirbti viršvalandžius.

2. Į darbo laiką įskaičiuojamas laikas, skirtas pareigūnams instruktuoti, apginkluoti ir perduoti (priimti) tarnybines priemones ir informaciją.

3. Pareigūnui negalima pavesti dirbti daugiau kaip 8 valandas viršvalandžių per vieną dieną. Vieno pareigūno viršvalandžiai per metus negali viršyti 250 valandų.

4. Nepertraukiamoms funkcijoms vykdyti tarnyba turi būti organizuojama ne trumpesnėmis kaip 12 valandų trukmės pamainomis. Tokiais atvejais gali susidaryti privalomas viršvalandinis darbas, laikantis pareigūnų poilsio režimo.“

Projektas svarstomas lapkričio 8 d., ketvirtadienį 13.50-14.00 val. Pranešėjai Rimantas Jonas Dagys (SRDK), Vitas Matuzas (BFK), Stasys Šedbaras (TTK).

Griežtai draudžiama Pareigūnai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Pareigūnai.lt kaip šaltinį.


Share on Facebook
pranesk apie korupcija
KOMENTARAI


Komentuoti gali tik portalo nariai.

Naujienlaiškio prenumerata

El. leidinio „Pareigūnai.lt" archyvas

NPPSS BLOG'AS

 Atsakymas Stasiui Kropui: kodėl mes padedame Ūkio banko klientams?

 Nuomonė: policija ne žaibolaidisGet Adobe Flash player

Skelbimai:
Sporto klubo IMPULS kainos (kovo mėnuo) (0)
2013-03-18
Gerbiami nariai, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai gal ...

Daugiau Archyvas

Pareigūnų ir politikų diskusijos - policijos komisariate (0)
2013-03-14
Šių metų kovo 15 dieną (penktadienį) 10.30 val. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų ...

Daugiau Archyvas

Konkursas Kauno probacijos skyriaus viršininko pareigoms (0)
2013-03-14
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO  PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS SKELBIMAS Kalėjim ...

Daugiau Archyvas
Prisijungimas

Vartotojas


Slaptažodis


Prisiminti

Registracija
Pamiršai slaptažodį?

Narių skaičius: 782
Apklausa

Ką manote apie pareigūnų skatinamą (padėkos raštais, ženklais, medaliais ir pan.)?

Pareigūnai skatinami pagal nuopelnus.
Skatinami tik vadovybei parankūs žmonės.
Pareigūnai skatinama ne pakankamai.
Pareigūnai neskatinamiKitos apklausos

Karjera:
Šiuo metu darbuotojų neieškome (0)
2011-02-21
...

Daugiau

Reklama


Draugai© 2002-2022 Profesinių sąjungų plėtros centras. Visos teisės saugomos.
e-sprendimas: IV MEDIA