V. Mykolaičio-Putino g. 5 Vilnius, LT-03106 | Telefonas (8~5) 271 6118 | Faksas (8~5) 212 3273 | El. paštas info@pareigunai.lt

LT | EN | RU |
2021-12-08 trečiadienis, 14:20

Mes bendradarbiaujame su šiais advokatais
TEISINIAI PROCESAI

Į valstybinės pensijos stažą įskaitytinas ir laikas misijose
2009-12-02

Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos Europolo Lietuvos nacionalinio skyriaus vyriausiasis specialistas O.G. 2007 m. lapkričio 12 d. prašymu kreipėsi į Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininką, prašydamas nuo 2007 m. gruodžio 10 d. atleisti jį iš vidaus tarnybos, nes nori išeiti į pensiją.

Lietuvos kriminalinės policijos biuras 2007 m. gruodžio 17 d. raštu kreipėsi į Sveikatos priežiūros tarnybą prie LR vidaus reikalų ministerijos dėl valstybinės pensijos skyrimo. Sveikatos priežiūros tarnyba grąžino prašymą dėl pensijos skyrimo ir nurodė peržiūrėti O.G. tarnybos laiką, įskaitytą pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti.

Tokį Sveikatos priežiūros tarnybos sprendimą O.G. apskundė vidaus reikalų ministerijai, tačiau ir ministerija 2008 m. vasario 14 d. sprendimu O.G. skundo nepatenkino.

O.G. manė, jog tarnybos laikas valstybinei pensijai gauti turi būti apskaičiuojamas ne tik pagal Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio, kuris laikytinas bendrąja norma, nuostatomis, bet ir pagal Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio, kuris laikytinas specialiąja norma nuostatomis. Todėl jis nusprendė, kad tiek vidaus reikalų ministerija, tiek Sveikatos priežiūros tarnyba nepagrįstai atmetė jo skundus tuo pagrindu, kad Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnyje nėra įtvirtinta nuostata, leidžianti vieną tarnybos dieną tarptautinių organizacijų misijose įskaityti į tarnybos laiką pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti kaip dvi dienas. Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalies 11 punktas numato, kad vidaus tarnybos stažas yra apskaičiuojamas vieną tarnybos dieną tarptautinių organizacijų misijose Vyriausybės siuntimu į vidaus tarnybos stažą įskaitant: taikos įvedimo misijose – kaip tris dienas, taikos palaikymo misijose ir patarėjų bei stebėtojų misijose – kaip dvi dienas.

O.G. laikotarpiai nuo 1997-06-04 iki 1998-06-04, nuo 1999-01-14 iki 1999-07-14, nuo 2004-05-01 iki 2004-12-14 ir nuo 2004-12-5 iki 2005-05-01 Vyriausybės siuntimu dalyvavo tarptautinių organizacijų taikos palaikymo misijose ir patarėjų bei stebėtojų misijose, todėl teisėtai vylėsi, jog minėti laikotarpiai bus įtraukti  į tarnybos laiką vieną dieną laikant kaip dvi.

Sveikatos priežiūros tarnyba nurodė, jog Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnyje bei Nuostatų 7 punkte yra nurodytas baigtinis sąrašas laikotarpių, kurie įskaitomi į tarnybos laiką pensijai skirti. Šie laikotarpiai nėra tapatūs vidaus tarnybos stažui, nurodytam Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalyje, todėl skaičiuojant tarnybos laiką, reikalingą pensijai skirti turi būti vadovaujamasi Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsniu ir Nuostatų 7 punktu, kuriuose nėra normų, kurios leistų įskaityti į tarnybos laiką, pensijai skirti, vieną tarnybos dieną tarptautinių organizacijų misijose kaip dvi dienas.

Vilniaus apygardos administracinis teismas O.G. skundą atmetė , nes padarė išvadą, kad Tarnyba pagrįstai ir teisėtai grąžino LKPB Veiklos organizavimo valdybai O.G. dokumentus reikalingus pensijai skirti su prašymu peržiūrėti O.G. tarnybos laiką, įskaitytą pensijai skirti, nes į tarnybos laiką pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti įtraukti laikotarpiai, nereglamentuoti Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnyje.

O.G. apeliaciniu skundu kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

O.G. argumentavo, kad pirmosios instancijos tesimas neteisingai taikė ir aiškino Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio, Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 6 ir 16 straipsnio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-01-20 nutarimu Nr.83 patvirtintų Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų 4 punkte įtvirtintas teisės normas. Vidaus tarnybos stažo apskaičiavimą reglamentuoja Vidaus tarnybos statuto 37 str., tarnybos pradžia laikant jo priėmimo į vidaus tarnybą datą, į vidaus tarnybos stažą papildomai įskaitant laikotarpius, nurodytus Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalyje.

Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į Pensijų įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, kurioje įtvirtinta nuostata, kad už kiekvienus tarnybos metus, įskaitytus į tarnybos laiką pensijai skirti, skiriama po 1 procentą šio straipsnio 1 dalyje nurodyto darbo užmokesčio. Ši nuostata reiškia, kad Pensijų įstatymo 6 ir 16 straipsnių paskirtis yra nustatyti tarnybos laiką, už kurį būtų skiriama valstybinė pensija, o ne pareigūno ištarnautas laikas vidaus tarnyboje.

O.G. netenkino ir tai, kad  nors ginčas byloje kilo dėl Pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų taikymo, tačiau pirmosios instancijos teismas visiškai nepasisakė dėl šios teisės normos aiškinimo ir taikymo. Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodė, kad vidaus tarnybos stažas ir tarnybos laikas valstybinei pensijai skirti yra netapatūs laikotarpiai. Taip pat, anot O.G., teismas neįvertino tokios aplinkybės, jog pareigūnas, turintis 20 metų vidaus tarnybos stažą, turi teisę gauti valstybinę pensiją, tačiau pensijos dydis bus apskaičiuojamas taikant Pensijų 6,7 ir 16 straipsnius. Tai reiškia, kad net gi nustačius, jog jo tarnybos laikas pensijai skirti yra mažesnis už vidaus tarnybos stažą, tai negali būti pagrindu atsisakyti pareigūnui apskaičiuoti valstybinę pensiją.

LVAT  spręsdamas byloje kilusį ginčą aiškino, kad vidaus reikalų sistemos pareigūnas įgyja teisę į šią pensiją, kai nuo paskyrimo į atitinkamas vidaus reikalų sistemos pareigūno pareigas dienos ištarnauja 20 ir daugiau metų.

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 19 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad „teisės aktų  nustatyta tvarka pareigūnas, jo rašytiniu sutikimu, gali būti siunčiamas į užsienio valstybes  atlikti patarėjo, stebėtojo ir kitų funkcijų tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtoje institucijoje, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių kartu įsteigtoje organizacijoje, civilinėje tarptautinėje operacijoje ar užsienio valstybės institucijoje arba tarptautinės institucijos ar humanitarinės pagalbos teikimo misijoje, taip pat specialiojoje misijoje paprastai ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai tarptautinė sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktai nustato kitaip“. Teismas paaiškino, kad ši teisės norma numato, kad vidaus reikalų sistemos pareigūnas tarnybą, ypatingoms funkcijoms vykdyti, gali atlikti ir užsienio valstybėse.

Pagal LR vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalies 11 punktą „vidaus tarnybos stažas pareigūnui skaičiuojamas tarnybos pradžia laikant jo priėmimo į vidaus tarnybą datą, į vidaus tarnybos stažą papildomai įskaitant: vieną tarnybos dieną tarptautinių organizacijų misijose Vyriausybės siuntimu į vidaus tarnybos stažą įskaitant taikos įvedimo misijose – kaip tris dienas, taikos palaikymo misijose ir patarėjų bei stebėtojų misijose – kaip dvi dienas“.

Minėtų LR vidaus tarnybos statuto nuostatų pagrindu LVAT padarė išvadą, kad į vidaus reikalų sistemos pareigūno tarnybos laiką (stažą) yra įskaitomi laikotarpiai, kurių metu pareigūnas vykdė atitinkamas pareigas tarptautinių organizacijų misijose Vyriausybės siuntimu bei, kad šie laikotarpiai į vidaus tarnybos stažą papildomai įskaitomi santykiu – vieną tarnybos dieną tarptautinių organizacijų misijose skaičiuojant kaip tris arba dvi dienas, priklausomai nuo misijos pobūdžio. (vieną tarnybos dieną taikos įvedimo misijose skaičiuojant kaip tris dienas, o taikos palaikymo misijose ir patarėjų bei stebėtojų misijose – kaip dvi dienas).

Aiškindamas LR pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir 6 straipsnio 1 punktą, santykyje su to paties įstatymo 6 straipsnio 2-4 punktais ir 16 straispniu, LVAT padarė išvadą, kad šios teisės normos tarpusavyje sąveikauja, kaip bendroji teisės ir specialioji teisės normos. LR pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 6 straipsnio 1 punkto nuostatos yra bendrosios teisės normos, nustatančios bendrąsias tarnybos laiko, suteikiančio teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, skaičiavimo taisykles, o LR pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 2-4 punktų ir 16 straipsnio nuostatos, yra specialiosios teisės normos, nustatančios tarnybos laiko, suteikiančio teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, skaičiavimo ypatybes, kurios nepatenka į bendrųjų teisės normų reguliavimo sferą.

LVAT konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas byloje nagrinėjamiems teisiniams santykiams netinkamai išaiškino bei pritaikė materialinės teisės normas. Todėl panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą . O.G. skundas patenkintas. LVAT panaikino LR vidaus reikalų ministerijos 2008-02-14 sprendimą Nr.1D-1341 ir Sveikatos priežiūros tarnybos prie LR VRM 2007-12-28 sprendimą Nr. 11D-3S98 bei įpareigojo iš naujo spręsti valstybinės pensijos pagal Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą suteikimo O.G. klausimą.

LVAT sprendimas neskundžiamas.

Teisininko komentaras:

LVAT šioje byloje išaiškino ar laikotarpiai, kai pareigūnas pareigas vykdo tarptautinių organizacijų misijose Vyriausybės siuntimu įskaitomi į tarnybos laiką pensijai gauti:

1. šie laikotarpiai yra įskaitytini į tarnybos laiką;

2. jie įskaitytini santykiu - vieną tarnybos dieną tarptautinių organizacijų misijose skaičiuojant kaip tris arba dvi dienas, priklausomai nuo misijos pobūdžio.

Pažymime, kad praktikoje susidūrus su tarnybos laiko apskaičiavimo problemomis, todėl siekiant įtvirtinti aiškią pareigūnų tarnybos laiko, būtino pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti, apskaičiavimo sistemą, t.y.  jog  Tarnybos laikas pensijai skirti būtų skaičiuojamas vadovaujantis tarnybos stažo atitinkamoje valstybės tarnybos sistemoje skaičiavimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis (pvz. vidaus tarnybos pareigūnams pagal Vidaus tarnybos statuto įtvirtintas nuostatas, reglamentuojančias vidaus tarnybos stažo apskaičiavimą),  š.m. kovo mėnesį NPPSS teisininkai buvo parengę  VIDAUS TARNYBOS STATUTO 37 STRAIPSNIO 2 DALIES IR PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTO, 7 STRAIPSNIO 1 IR 2 DALIŲ, 9 STRAIPSNIO 1 IR 2 DALIŲ, 15 STRAIPSNIO 1 DALIES, 16 STRAIPSNIO 5 DALIES PAKEITIMO, 6 STRAIPSNIO BEI 16 STRAIPSNIO 3 DALIES PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTĄ.

Šiuo metu  Seime yra įregistruoti  Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 3, 6, 7, 9, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas ( Nr.2167-01) ir Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. 2166-01), kurie ir yra parengti pagal NPPSS Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktus projektus.

 


 

 

Griežtai draudžiama Pareigūnai.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Pareigūnai.lt kaip šaltinį.


Share on Facebook
pranesk apie korupcija
KOMENTARAI


Komentuoti gali tik portalo nariai.

Naujienlaiškio prenumerata

El. leidinio „Pareigūnai.lt" archyvas

NPPSS BLOG'AS

 Atsakymas Stasiui Kropui: kodėl mes padedame Ūkio banko klientams?

 Nuomonė: policija ne žaibolaidisGet Adobe Flash player

Skelbimai:
Sporto klubo IMPULS kainos (kovo mėnuo) (0)
2013-03-18
Gerbiami nariai, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai gal ...

Daugiau Archyvas

Pareigūnų ir politikų diskusijos - policijos komisariate (0)
2013-03-14
Šių metų kovo 15 dieną (penktadienį) 10.30 val. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų ...

Daugiau Archyvas

Konkursas Kauno probacijos skyriaus viršininko pareigoms (0)
2013-03-14
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO  PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS SKELBIMAS Kalėjim ...

Daugiau Archyvas
Prisijungimas

Vartotojas


Slaptažodis


Prisiminti

Registracija
Pamiršai slaptažodį?

Narių skaičius: 782
Apklausa

Ką manote apie pareigūnų skatinamą (padėkos raštais, ženklais, medaliais ir pan.)?

Pareigūnai skatinami pagal nuopelnus.
Skatinami tik vadovybei parankūs žmonės.
Pareigūnai skatinama ne pakankamai.
Pareigūnai neskatinamiKitos apklausos

Karjera:
Šiuo metu darbuotojų neieškome (0)
2011-02-21
...

Daugiau

Reklama


Draugai© 2002-2021 Profesinių sąjungų plėtros centras. Visos teisės saugomos.
e-sprendimas: IV MEDIA